بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد، مکانیزم های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر پیش‌بینی پذیری سود

مقاله: پژوهشی

صفحه: 150-124

نویسندگان:

امید سمیعی1 ، رحمت اله محمدی پور2

دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

چکیده:

با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه لازم برای دستکاری سود به‌منظور حداکثر کردن منافع خود به‌خصوص زمانی که جریان‌های نقدی آزاد بالا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایین باشد برخوردار می‌باشند. مهم‌ترین هدف نظری این پژوهش بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود با توجه به نقش میانجیگری حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بود. برای بررسی این مهم از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 6 سال (1387 الی 1392) با استفاده از نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 118 شرکت انتخاب گردید. با توجه به نتایج آزمون، مبنی بر تأثیر منفی مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود، به فعالان بازار سرمایه، تصمیم‌گیرندگان، تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می‌شود در تحلیل طرح‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و اوراق بهادار علاوه بر توجه به کمیت و کیفیت سود به میزان جریان وجوه نقد آزاد و فرصت‌های رشد شرکت، کارایی ساختار مالکیت در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی مازاد جریان وجوه نقد و اندازه شرکت نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند زیرا شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد پایینی دارند و درعین‌حال جریان وجوه نقد آزاد بالایی دارند با هزینه‌های نمایندگی بالایی مواجه هستند که این موضوع به‌نوبه خود باعث کاهش قابلیت پیش‌بینی سود می‌گردد.

کلمات کلیدی: جریان وجوه نقد آزاد، قابلیت پیش‌بینی پذیری سود، مالکیت نهادی.

 

Investigating the Impact of Free Cash Flow Surplus, Corporate Governance Mechanisms and Company Size on Profit Predictability

Omid Samiei

PhD in Accounting, Department of Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

Abstract

Given the conflict of interest theory between managers and owners, business managers have the incentive to manipulate profits to maximize their profits, especially when free cash flows are high and investment opportunities are low. The most important theoretical purpose of this study was to investigate the effect of surplus cash flow on profitability predictability with respect to the mediating role of corporate governance and firm size. To investigate this issue, 118 companies were selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange during 6 years (2008 to 2013) using systematic elimination sampling. According to the test results, based on the negative effect of excess cash flow on profitability, it is suggested to capital market participants, decision makers, analysts and potential investors of Tehran Stock Exchange in the analysis of investment plans in financial assets and securities in addition Paying special attention to the quantity and quality of profits, free cash flow and company growth opportunities, efficiency of ownership structure in reducing representation problems caused by excess cash flow and company size, because companies with low growth opportunities and cash flow at the same time High free agents face high agency costs, which in turn reduces profit predictability.

 Keywords: Free Cash Flow, Profit Predictability, Institutional Ownership

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله