پیش بینی بازده سهام از دیدگاه مدل ترکیبی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 2- 24

نویسندگان:

سید محمد میر محمدی شکتائی[1]، محمد کاظمی[2]

[1]دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری مؤسسه آموزش عالی روزبهان ساری

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی بازده سهام از دیدگاه مدل ترکیبی است. برای این منظور از دو استراتژی معکوس و مومنتوم بصورت همزمان در مدل استفاده شده است و برای بخش تکمیلی از تاثیر چهار شاخص حجم معاملات، حجم مبنا، تورم و سرمایه گذاری نهادی بر بهبود کارایی مدل استفاده شده است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 114 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده‌اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده‌های تلفیقی ایستا با استفاده از رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که استراتژی مومنتوم تاثیر مثبت و معنادار و استراتژی معکوس تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی سهم دارند. علاوه بر این از میان شاخص های تکمیلی چهارگانه سرمایه گذاری نهادی و حجم معاملات دارای تاثیر مثبت و معنادار و تورم دارای تاثیر منفی و معنادار بر بازدهی است. ضمن اینکه تحقیق حاضر به شواهدی مبنی بر تاثیر معنادار حجم مبنا بر بازدهی سهام در این مدل دست نیافته است.

کلمات کلیدی: استراتژی معکوس، مومنتوم، حجم معاملات، حجم مبنا، تورم، سرمایه گذاری نهادی


Forecasting stock returns from the perspective of a hybrid model

Seyyed Mohammad Mir Mohammadi Shaktai[1], Mohammad Kazemi[2]

[1] Specialized doctorate in accounting, Rozbahan non-profit higher education institute, Sari branch, Iran
[2] senior accounting expert of Rozbahan Sari Institute of Higher Education
Abstract
The purpose of this research is to predict stock returns from the point of view of the hybrid model. For this purpose, two inverse and momentum strategies have been used simultaneously in the model, and for the supplementary part, the effect of four indicators of trading volume, base volume, inflation and institutional investment on improving the efficiency of the model has been used. The research method is correlational and practical in terms of purpose. The statistical population of the research includes the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and also the statistical sample of 114 companies was selected by the systematic elimination method during the period of 2015 to 2019. In this research, the method of static pooled data using linear regression was used to test the hypotheses. The findings of the research show that the momentum strategy has a positive and significant effect and the reverse strategy has a negative and significant effect on stock returns. In addition, among the four additional indicators, institutional investment and volume of transactions have a positive and significant effect, and inflation has a negative and significant effect on yield. In addition, the current research did not find any evidence of a significant effect of volume based on stock returns in this model.
Key words: reverse strategy, momentum, trading volume, base volume, inflation, institutional investment

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله