اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موفقیت و ارتقاء کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 374- 391

نویسندگان:

سید محسن مهدوی همت آبادی[1]

[1] کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

 

چكيده

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موفقیّت و ارتقاء کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری، انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سال 1394 به تعداد 500 نفر بود. طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 217 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری داده­ها شامل پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. روايي پرسشنامه توسط متخصصان از جمله استاد راهنما تایید شد و با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات برابر 88/0 و موفقیت و ارتقاء برابر 87/0 محاسبه شد که نشان داد پرسشنامه ها از پايايي مناسب و مطلوبی برخوردار هستند. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از روش های آمار توصیفی (جداول فراواني و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون) از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 22  بود. یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موفقیت کارکنان تاثیر دارد، هم­چنین یافته ها نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء کارکنان تاثیر دارد، به طوری كه مقدار اين همبستگي 147/0 مي­باشد. محاسبه ضریب تعیین (0216/0= )، نشان می دهد که 16/2 درصد از تغییرات ارتقاء کارکنان توسط فناوری اطلاعات قابل پیش بینی است.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، موفقیّت، ارتقاء، کارکنان، سازمان، تامین اجتماعی


The effectiveness of information and communication technology in the success and promotion of employees (case study: Sari social security organization)

Seyyed Mohsen Mahdavi Hamtabadi [1]

[1] Senior expert in educational technology, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran

Abstract
The current research was conducted with the aim of knowing the effectiveness of information and communication technology in the success and promotion of employees of the social security organization of Sari city. This is a descriptive research of the field research type. The statistical population included all employees of the Social Security Organization in 2014, numbering 500 people. According to Karjesi and Morgan’s table, 217 people were selected by stratified random sampling method. The data measurement tool included information and communication technology questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts, including the supervisor, and by calculating Cronbach’s alpha, the reliability of information and communication technology questionnaires was calculated as 0.88 and success and promotion as 0.87, which showed that the questionnaires have adequate and desirable reliability. The method of data analysis was the use of descriptive statistics (frequency tables and frequency percentage) and inferential statistics (t-test and Pearson correlation coefficient) through the SPSS 22 software program. The findings showed that information and communication technology has an effect on the success of employees, also the findings showed that information and communication technology has an effect on the promotion of employees, so that the value of this correlation is 0.147. Calculation of coefficient of determination (= 0.0216), shows that 2.16 percent of employee promotion changes can be predicted by information technology.
Keywords: information technology, success, promotion, employees, organization, social security

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله