هدف ها

 

هدف های فصل نامه کنکاش مدیریت و حسابداری عبارتند از:

– انتشار پژوهش های اصیل در حوزه های مرتبط با مدیریت و حسابداری

– ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و صاحبان مشاغل حوزه مدیریت و حسابداری

– ارتقای سطح دانش صاحب نظران، اساتید، دانشجویان و افراد علاقه مند به مباحث مدیریت و حسابداری

– آسیب شناسی، تحلیل وضعیت صنعت های گوناگون و ارایه پیشنهادهای علمی و اجرایی به آن ها