فرآیند پذیرش مقاله

فرآیند پذیرش مقاله ها به ترتیب گام های زیر است:

 

1- ارایه ی مقاله از طریق وب سایت

2- بررسی مقاله توسط داور

3- بررسی مقاله توسط هیأت تحریریه و انجام تأیید یا رد نهایی 

4- صدور گواهی پذیرش توسط مدیر مسؤل و سر دبیر