اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهندس سمیه صائب نیا

 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
 •   مدرس دانشگاه
 •   مشاور و محقق بازاریابی
 •   کارشناس مسائل بازاریابی و توسعه کسب وکار
 •   دبیر تخصصی نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
 •   کارشناس نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
 •   دبیر علمی نخستین جشنواره پژوهشگران برتر و منختب شرکت فناوری پرتو صنعت طلایی
 •   دبیر علمی کنفرانس ملی تحقیقات علوم انسانی و فرهنگ ایرانی اسلامی
 •   دبیر اجرایی کنفرانس کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها
 •   پست الکترونیکی:

  s.saebniya@gmail.com

سر دبیر

دکتر محمد حسن زاده

 • دانشیار مدیریت و اقتصاد
 • عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دبیر تخصصی نشریه

دکتر حمید رضا خدادادی

 •   مدرس دانشگاه
 • دکتری تخصصی حسابداری
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

کارشناس نشریه

مهندس رقیه افشاری

 •   کارشناس ارشد مدیریت مالی
 •   مدرس دانشگاه 
 •   مسؤل پژوهش مؤسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسن فطرس

 •   استاد تمام اقتصاد
 •  عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

اعضای هیات تحریریه

دکتر زهرا علی پور درویشی

 •   دانشیار مدیریت بازرگانی
 •  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

اعضای هیات تحریریه

دکتر آیدین سلام زاده

 •   استادیار مدیریت بازرگانی
 •  عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید انور اکبری

 • عضو هیأت علمی دانشگاه های کشور افغانستان

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد فیضی

 • استادیار رشته مدیریت
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین بالاشیر

 • استادیار رشته مدیریت
 • تئوریسن و کارآفرین حوزه بازار سرمایه در ترکیه
 • محقق و پژوهشگر

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسحاق رسولی

 • استادیار رشته مدیریت
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

اعضای هیات تحریریه

دکتر عادل شاه ولی زاده

 • استادیار رشته حسابداری
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید علی پور

 • استادیار رشته حسابداری
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهروز اسکندرپور

 • استادیار مدیریت بازرگانی
 • عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اردبیل

اعضای هیات تحریریه

دکتر سامان محمدی

 • استادیار حسابداری
 • عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

اعضای هیات تحریریه

دکتر ابوالفضل امینیان

 • استادیار حسابداری

 • عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد گیلان

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید شیپوریان

 • استادیار حسابداری

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر