کمیته داوران

سیف اله پور یحیی

متخصص در حسابداری

استاد دانشگاه

محمد میر محمدی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

حمید رضا خدادادی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

امید سمیعی

دکتری تخصصی حسابداری

استادیار دانشگاه

علی مصطفایی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

اسماعیل صبوری

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

ریاست مرکز علمی کاربردی مدیریت صنعتی

دکتر فاطمه دکامینی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

مولف و پژوهشگر

دکتر مصطفی اسفندیاری

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

فرشاد زارعی مجد

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

آرزو دیلم صالحی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

داوود قادرزاده

مدیر مسئول نشریه جهان نوین

پژوهشگر

عقیله بستانی اصل

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

سجاد برندک

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

مجتبی خشنود قشلاقی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

دانشجوی دوره (DBA)

......

........

.......