کمیته داوران

سیف اله پور یحیی

متخصص در حسابداری

استاد دانشگاه

محمد میر محمدی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

حمید رضا خدادادی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

امید سمیعی

دکتری تخصصی حسابداری

استادیار دانشگاه

علی مصطفایی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

زهرا محمدی پور

دکتری تخصصی مدیریت دولتی

مدرس دانشگاه

مهوش حاتمی

دکتری مدیریت آموزش عالی

مدرس دانشگاه

فائزه محمدی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

مهندس فاطمه صدقی ثابت

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

آرزو دیلم صالحی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

دکتر محمد اره کش سلماسی

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مدرس دانشگاه

فرشاد زارعی مجد

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

فرشاد احمدی حصار

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

مجتبی خشنود قشلاقی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

دانشجوی دوره (DBA)

سید مجتبی موسوی

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

خدیجه میرزایی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

دکتر فاطمه دکامینی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

مولف و پژوهشگر

دکتر علیرضا داداشی جوکندان

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

داوود قادرزاده

مدیر مسئول نشریه جهان نوین

پژوهشگر

اسماعیل صبوری

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مدرس دانشگاه