کمیته داوران

سیف اله پور یحیی

متخصص در حسابداری

استاد دانشگاه

پدرام موسوی

دکتری تخصصی مدیریت

مدرس دانشگاه

حمید رضا خدادادی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

امید سمیعی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

رضا دهقان

دکترای تخصصی کارآفرینی

مدرس دانشگاه

زهرا محمدی پور

دکتری تخصصی مدیریت دولتی

مدرس دانشگاه

سمیرا سادات موسوی

دکتری کارآفرینی (تکنولوژی)

مسئول ارتباط با صنعت

فائزه محمدی

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

شیما کارانجام

دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک و سیاستگذاری بازرگانی

مدرس دانشگاه

مینا ابوسعیدی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

محمد اره کش سلماسی

دکتری تخصصی علوم اقتصادی

مدرس دانشگاه

محمد محمدی

دکتری تخصصی حسابداری

استادیار دانشگاه

رضا فلاح

استادیار حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

علی مصطفایی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

مهدی تاج پور

دکتری مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه

خدیجه میرزایی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

مهوش حاتمی

دکتری مدیریت آموزش عالی

مدرس دانشگاه

سارا جوکار

دکتری مدیریت کسب و کار

محقق و پژوهشگر

آرزو دیلم صالحی

دکتری تخصصی حسابداری

مدرس دانشگاه

مهندس فاطمه صدقی ثابت

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

توحید مهدوی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی

مدرس دانشگاه

فرشاد زارعی مجد

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

سجاد برندک

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

سید مجتبی موسوی

کارشناس ارشد حسابداری

مدرس دانشگاه

اسماعیل صبوری

کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مدرس دانشگاه

روح اله مجلس آرا

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

دکتر فاطمه دکامینی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

مولف و پژوهشگر

دکتر علیرضا داداشی جوکندان

دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی

مدرس دانشگاه

فرزاد رمضانی راد

دکتری تخصصی مدیریت دولتی

مدرس دانشگاه

حامد باقری توستانی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

محقق و پژوهشگر

مجتبی خشنود قشلاقی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

دانشجوی دوره (DBA)

حمید رضا احمدپور

کارشناس ارشد مدیریت

محقق و پژوهشگر

داوود قادرزاده

مدیر مسئول نشریه جهان نوین

پژوهشگر

سامان شهسواری پور

کارشناس ارشد حسابداری

محقق و پژوهشگر

محمد رضا صفری

کارشناس ارشد حسابداری

پژوهشگر