اثر میانجی کیفیت حسابرس مستقل بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 100- 122

نویسندگان:

 شیدا اکبری[1]

[1]  کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی نور مازندران sheidaakbari488@yahoo.com

چکیده

هدف اصلی اين تحقيق تاثير ساختار مالکیت و همچنین اثر تعاملی کیفیت حسابرس مستقل بر اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت­های­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده است. این نمونه­ها شامل 107 شرکت­ بود که دارای ویژگی­های از قبیل در دسترس بودن داده­ها، منشتر شدن صورت­های مالی در سال­های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و … می­باشد. یافته های تحقیق نشان داد بین اجتناب مالیاتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت حسابرسی نیز موجب تشدید اثر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی می شود.

کلمات کلیدی: اجتناب مالیاتی، ساختار مالکیت،  کیفیت حسابرسی


The mediating effect of independent auditor quality on the relationship between ownership structure and tax avoidance
Shida Akbari[1]
[1] Senior Auditing Expert, Noor Mazandaran Islamic Azad University, sheidaakbari488@yahoo.com
Abstract
The main purpose of this research was the effect of ownership structure and also the interactive effect of independent auditor quality on tax avoidance of companies listed in Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present research was the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. These samples included 107 companies that have characteristics such as data availability, financial statements being published in the desired years by the stock exchange organization, etc. The findings of the research showed that there is a negative and significant relationship between tax avoidance and ownership structure in companies listed on the Tehran Stock Exchange, and the quality of audit also increases the effect of ownership structure on tax avoidance.
Keywords: tax avoidance, ownership structure, audit quality

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله

دانلود مقاله