اثر میانجی کیفیت حسابرس مستقل بر رابطه بین ساختار مالکیت و اجتناب مالیاتی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 60- 81

نویسندگان:

حمیدرضا خدادادی[1]، محمدعلی طهماسبی[2]

[1]  گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

[2] کارشناسی حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

 

چکیده

هدف اصلی اين تحقيق تاثير ساختار مالکیت و همچنین اثر تعاملی کیفیت حسابرس مستقل بر اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت­های­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 بوده است. این نمونه­ها شامل 107 شرکت­ بود که دارای ویژگی­های از قبیل در دسترس بودن داده­ها، منشتر شدن صورت­های مالی در سال­های موردنظر توسط سازمان بورس اوراق بهادار و … می­باشد. یافته های تحقیق نشان داد بین اجتناب مالیاتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معنی دار وجود دارد و کیفیت حسابرسی نیز موجب تشدید اثر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی می شود.

کلمات کلیدی: اجتناب مالیاتی، ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی

 


The mediating effect of independent auditor quality on the relationship between ownership structure and tax avoidance
Hamidreza Khodadadi[1], Mohammad Ali Tahmasabi[2]
[1] Accounting Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

[2] Bachelor of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

Abstract

The main purpose of this research was the effect of the ownership structure and also the interactive effect of the independent auditor’s quality on the tax avoidance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present research was the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1398. These samples included 107 companies that have characteristics such as data availability, financial statements being published in the desired years by the stock exchange organization, etc. The findings of the research showed that there is a negative and significant relationship between tax avoidance and ownership structure in companies listed on the Tehran Stock Exchange, and the quality of auditing also increases the effect of ownership structure on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, ownership structure, audit quality
 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله