اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر رضايتمندي مشتريان در شركت ايران خودرو در شرايط كرونا

مقاله: پژوهشی

صفحه: 268- 297

نویسندگان:

وحید بهنام[1]، رضا فضلعلی[2]

 کارششناس ارشد مدیریت بازرگانی[1]

 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی[2]

 

چکیده:

هدف از این مطالعه اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر رضايتمندي مشتريان شركت ايران خودرو در شرايط كرونا می‌باشد. مطالعه مدنظر از نوع توصیفی و پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتريان شرکت ایران خودرو می‌باشد که خودروي خود را تحويل گرفته‌اند. لازم به ذكر است جامعه آماری ما محدود به نمایندگی‌های تهران می‌باشد. حجم نمونه با توجه به روش در دسترس صورت گرفته است، حجم نمونه آماري بر اساس جدول مورگان 384 نفر برآورد شده است و پرسشنامه میان این افراد توزیع و پاسخ آنان تحلیل شد. برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص‌های اولیه از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی با استفاده از آزمون تی استیودنت و رتبه‌بندی شاخص‌ها با به‌کارگیری نرم‌افزار اسپرت چو یس و spss به بررسی فرضیات و سوالات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. نتایج حاصل از مدل تحلیل نشان داد که شرایط فروش دارای بیشترین اهمیت می‌باشد.

 

کلمات كليدي: اولویت‌بندی، عوامل اثرگذار، رضايتمندي مشتريان، شركت ايران خودرو، شرايط كرونا AHP


Prioritization of Factors Affecting Customer Satisfaction in Iran Khodro Company in Corona Conditions

Vahid Behnam [1], Reza Fazlali [2]

Master of Business Administration [1] Master of Executive Management [2]

Abstract

The purpose of this study is to prioritize the factors affecting customer satisfaction of Iran Khodro Company in corona conditions. The study is descriptive and survey and applied in terms of purpose. The statistical population of this study includes customers of Iran Khodro Company who have received their car. It should be noted that our statistical population is limited to Tehran agencies. The sample size was done according to the available method, the statistical sample size was estimated based on Morgan table 384 people and the questionnaire was distributed among these people and their answers were analyzed. Library and Internet resources including books, articles and case studies were used to collect data related to theoretical foundations and to extract basic factors and indicators. In inferential statistics, hypotheses and questions were examined using Student’s t test and ranking of indicators using sports software and SPSS software. Based on the results, all hypotheses were accepted. The results of the analysis model showed that sales conditions are the most important

Keywords: Prioritization, Influencing factors, Customer satisfaction, Iran Khodro Company, AHP corona conditions

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله