بررسی اثر تعاملی مدیریت سود و سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 284- 308

نویسندگان:

مریم برادران[1]*، محمد عمویی[2]

 [1] مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری، ایران Marybaradaran60@gmail.com

[2] كارشناسي ارشد رشته حسابداری موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری ایران mohammadamoi964@gmail.com

 

چکیده

این تحقیق به دنبال بررسی اثر تعاملی و متقابل مدیریت سود و سود تقسیمی بر یکدیگر است. روش این تحقیق همبستگی بوده و تحقیق به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. همچنین به لحاظ گردآوری داده ها واطلاعات نیز تحقیقی کتابخانه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری نیز غربالگری است. دوره زمانی تحقیق بین سالهای 1395 تا 1399 است. فرضیه ها به روش تحلیل رگرسیونی به وسیله نرم افزار ایویوز نسخه 8 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی تحلیلی نشان می دهد که مدیریت سود تاثیر منفی و معناداری بر سود تقسیمی دارد. در عین حال سود تقسیمی نیز تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود دارد.

کلمه های کلیدی: مدیریت سود، سود تقسیمی بورس اوراق بهادار تهران


 

Investigating the relationship between intellectual capital and financial performance of small and medium-sized companies admitted to the Tehran Stock Exchange

Maryam Baradaran[1]*, Mohamad  amooie [2]

[1] Lecturer of Rozbahan non-profit institute, Sari city, Iran Marybaradaran60@gmail.com

[2] Master’s degree in Accounting, non-profit Rozbahan Institute, Sari, Iran mohammadamoi964@gmail.com

Abstract

This research seeks to investigate the interactive and interactive effect of earnings management and dividends on each other. The method of this research is correlation and the research is applied in terms of research purpose. It is also a library research in terms of data collection and information. The statistical population of this research includes companies active in the Tehran Stock Exchange and the sampling method is screening. The research period is between 1395 and 1399. The hypotheses have been tested by regression analysis using Eviews software version 8. The results of analytical study show that earnings management has a negative and significant effect on dividends. At the same time, dividends have a negative and significant effect on earnings management.

Keywords: Earnings Management, Dividend Dividend of Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله