بررسی اثر تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه‌گذاری

مقاله: پژوهشی

صفحه: 386- 409

نویسندگان:

سید محمد میر محمدی شکتائی[1]، فهیمه شهریاری راد[2]

[1]دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2] کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیر انتفاعی روزبهان ساری fash2785@gmail.com

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 114 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده‌اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی با استفاده از نرم افزار ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهرم مالی تاثیر منفی و معنادار بر تصمیمات سرمایه گذاری داشته و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی دارای تاثیر مثبت و معنادار بر این رابطه است.

کلمات کلیدی: اهرم مالی، تصمیمات سرمایه گذاری، عدم تقارن اطلاعاتی


Investigating the moderating effect of information asymmetry on the relationship between financial leverage and investment decisions
Seyed Mohammad Mirmohammadi Shaktai[1], Fahima Shahriari Rad[2]
[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] senior accounting expert of non-profit organization Rozbahan Sari fash2785@gmail.com
Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of financial leverage on investment decisions regarding the role of information asymmetry in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The research method is correlational and practical in terms of purpose. The statistical population of the research includes the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and also the statistical sample of 114 companies was selected by the systematic elimination method during the period of 2015 to 2019. In this research, to test the hypotheses, the panel data method has been used using Eviuse software. The findings of the research show that financial leverage has a negative and significant effect on investment decisions, and information asymmetry has a positive and significant effect on this relationship.
Keywords: financial leverage, investment decisions, information asymmetry

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله