بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 1- 19

نویسندگان:

قنبرعلی یزدانی [1]

[1] دکتری تخصصی حسابداری، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران

 

چکیده:

تأخیرهای بیش از حد در گزارش های مالی باعث می­شود تا استفاده­کنندگان دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت نداشته و محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی کاهش یابد. تأخیر در گزارشگری مالی، باعث کاهش کیفیت سود، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و عدم قطعیت در مورد ارزیابی سرمایه­گذاری­ها می­گردد.  از این رو هدف پژوهش بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1397 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استقلال هیات مدیره دارای رابطه منفی و معنادار با تاخیر گزارش حسابرسی است. اندازه کمیته حسابرسی موجب افزایش تاخیر در گزارش حسابرسی می شود و پییچدگی حسابرس رابطه ی بین اندازه کمیته حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی: تاخیر در گزارش حسابرسی، کمیته حسابرسی، هیات مدیره.

 


Investigating the moderating effect of audit complexity on the relationship between corporate governance mechanisms and audit report delay in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Qanbar Ali Yazdani [1]
[1] PhD in accounting, faculty member of Islamic Azad University, Qaimshahr branch, Iran.
Abstract

Excessive delays prevent users from having equal access to company information and reduce the information content of financial statements. Delays in financial reporting reduce the quality of profits, increase information asymmetry and uncertainty about the evaluation of investments. Therefore, the purpose of this study is to The Moderating Effect of audit complexity on corporate governance mechanisms and audit report lag in Companies Listed in Tehran Stock Exchang.  This research is applied in terms of purpose and analytical in nature. To collect its data, the financial statements of the companies of Tehran Stock Exchange have been used. The statistical sample of the research is 105 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2018. The results show that the independence of the board of directors has a negative and significant relationship with the audit report lag. The audit committee increases the audit report lag and the auditor’s complexity modulates the relationship between the size of the audit committee and audit report lag

Keywords: audit report lag, Audit Committee, Board of Directors.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله