بررسی اثر واسطه مدیریت ریسک بر رابطه بین خصوصیات کمیته حسابرسی و اعتبار شرکت

مقاله: پژوهشی

صفحه: 336- 364

نویسندگان:

سیده صدف موسویی خرمایی [1]

[1]کارشناسی رشته حسابداری، دانشگاه قدسیه، ساری، ایران

 

چکیده

مقصود از انجام این مطالعه تجربی بررسی تاثیرگذاری خصوصیات برجسته کمیته حسابرسی یعنی اندازه و استقلال کمیته بر اعتبار شرکتهای فعال در بورس تهران با توجه به اثر میانجی مدیریت ریسک است. مطالعه پیش رو از جنبه هدف تحقیقی کاربردی و از جنبه روش از نوع همبستگی- توصیفی می باشد که به جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های آن با بهره گرفتن از شیوه داده‌های پانلی از برازش چندمتغیره خطی لجستیک استفاده گشته است. نمونه آماری مطالعه حاضر مشتمل بر 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1396 تا 1400 است که به نحوه غربالگری به دست آمده‌اند. نتایج پایانی تحلیل های آماری نشان از آن دارد که استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معنادار و مثبتی بر اعتبار شرکت دارد. در حالیکه اندازه کمیته فاقد تاثیر معنادار است. در عین حال، بر اساس نتایج حاصله، مدیریت ریسک دارای تاثیر میانجی گر جزئی بر رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و اعتبار شرکت است.

کلمات کلیدی:

استقلال کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی، مدیریت ریسک، اعتبار شرکت


Investigating the mediating effect of risk management on the relationship between audit committee characteristics and company credit

Seideh Sadaf Mousavi Kharmaei [1]

[1] Bachelor of Accounting, Qodsieh University, Sari, Iran

 

abstract

The purpose of this experimental study is to investigate the impact of the outstanding characteristics of the audit committee, namely the size and independence of the committee, on the credit of companies active in the Tehran Stock Exchange with regard to the mediating effect of risk management. The present study is applied research in terms of objective and correlational-descriptive method in terms of the method, which has been used to analyze its hypotheses by using the panel data method and logistic multivariate fitting. The statistical sample of the current study consists of 120 active companies in the Tehran Stock Exchange between 2016 and 2016, which were obtained through screening. The final results of the statistical analysis show that the independence of the audit committee has a significant and positive effect on the credit of the company. While the size of the committee has no significant effect. At the same time, based on the results, risk management has a partial mediating effect on the relationship between audit committee independence and company credit.

Keywords: 

Audit committee independence, audit committee size, risk management, company credit

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله