بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک بر دارایی‌های نقدی شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 368- 394

نویسندگان:

مائده عزتی جدیدی [1]

 [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

 

چکیده

بررسی اثر گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک بر دارایی‌های نقدی شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که  روش تحقیق از جهت هدف: کاربردی از جهت روش استنتاج: توصیفی – تحلیلی از جهت طرح تحقیق: پس رویدادی است گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر به صورت اسنادی، کتابخانه ای می باشد. روش به کار رفته در تحقیق حاضر از نوع توصیفی _تحلیلی می باشد، که به منظور تطبیق تئوري هاي اقتصادي با واقعیت هاي جامعه، روابط علی بین متغیرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسی قرار گرفت و پس از تطبیق با تئوريها، با استفاده از آمار استنتاجی و روش اقتصادسنجی پانل پویا و مدل پانل ARDL  در نرم افزار ایویوز رد یا اثبات فرضیه هاي ارائه شده مورد آزمون قرار گرفت با توجه به نتایج تخمین مدل تمام فرضیه های تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

کلمات کلیدی: کنترل‌های داخلی، دارایی‌های نقدی، مدیریت ریسک، سرمایه گذاری، اندازه شرکت


Investigating the short-term and long-term effects of internal controls and risk management on cash assets of selected companies admitted to the Tehran Stock Exchange.

Maedeh Ezzati New [1]

[1] M.A business management, member of the faculty of Islamic Azad University, Sari, Iran

Abstract

Investigating the short-term and long-term effects of internal controls and risk management on the cash assets of selected companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The research method is objective: applied, inference method: descriptive-analytical, and the research design: post-event. The collection of information in the present research is in the form of documents, library. The method used in this research is descriptive-analytical, in order to adapt economic theories to the realities of society, the causal relationships between variables were investigated using statistics and figures, and after adapting them to the theories, using Inferential statistics and the dynamic panel econometric method and the ARDL panel model were tested in Eviuse software to reject or prove the presented hypotheses, according to the estimation results of the model, all research hypotheses were accepted.

Keywords: internal controls, liquid assets, risk management, investment, company size

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله