بررسی ادراک معلمان مدارس از راهبردهای انضباطی در کلاس درس (مورد مطالعه معلمان مدارس پسرانه دوره متوسطه شهرستان رامسر)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 294- 321

نویسندگان:

جلال اکراسریان[1]

[1] کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن

 

چکیده

هدف تحقیق  حاضر، بررسی ادراک معلمان مدارس از راهبردهای انضباطی در کلاس درس بوده است.روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی(زمینه یابی)و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را معلمان مدارس پسرانه دوره متوسطه شهرستان رامسر به تعداد355 نفر تشکیل دادند که تعداد 188 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلم لوئیس(2001) استفاده شد که روایی آنها توسط استاد راهنما مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ (0.81)محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت.به منظور تحليل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای توسط نرم افزار آماریSpss استفاده شد.یافته های تحقيق نشان داد میزان ادراک معلمان مدارس از راهبردهای انضباطی پاداش و گفتگو و مذاکره  در کلاس درس بالاتر از حد متوسط و میزان ادراک معلمان مدارس از راهبردهای  تنبیه و پرخاشگری پایین تر از حد متوسط بوده است.

کلمات کلیدی:

راهبرد پاداش،راهبرد گفتگو و مذاکره،راهبرد تنبیه،راهبرد پرخاشگری.


Examining school teachers’ perception of disciplinary strategies in the classroom (Study case of secondary school teachers of Ramsar city)

Jalal Akrasarian[1]

[1] Master’s degree in educational sciences, Islamic Azad University, Tonkabon branch

 

abstract

The purpose of this research was to investigate the perception of school teachers about disciplinary strategies in the classroom. The statistical population of the research was made up of 355 boys’ secondary school teachers in Ramsar city, of which 188 were selected as a statistical sample based on Cochran’s formula and simple random sampling method. To collect data from the questionnaire of teacher’s disciplinary strategies of Lewis (2001) ) were used, their validity was confirmed by the supervisor, and their reliability was calculated and confirmed through Cronbach’s alpha coefficient test (0.81). In order to analyze the data, one-sample t-test was used by Spss statistical software. The findings of the research showed that school teachers’ perception of reward disciplinary strategies and discussion and negotiation in the classroom was higher than average, and school teachers’ perception of punishment and aggression strategies was lower than average.

Keywords: 

reward strategy, dialogue and negotiation strategy, punishment strategy, aggression strategy.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله