بررسی اطلاعات متقارن در پیش بینی های تحلیل گران سهام از عملکرد شرکتی و رفتار سرمایه گذاران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 262- 278

نویسندگان:

علی اروجی جوکار[1]، حامد دهقانی[2]

[1] کارشناس ارشد  حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه علمی وکاربردی، ملایر، ایران  ali.oroji@yahoo.com

[2] کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده فنی حرفه ای شهید مفتح، همدان، ایران

 

چکیده

گزارشگری مالی و افشاء اطلاعات، ابزارهای بالقوه مهمی برای مدیرت در ابلاغ عملکرد شرکت و حاکمیت بر افراد برون سازمانی است. این پژوهش بر اساس اقتصاد اطلاعات است. این چارچوبی است که رسماً تشخیص می دهد که  برخی از طرفین معاملات می توانند نسبت به افراد دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشند. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، می گویند که عدم تقارن اطلاعاتی رخ داده است برای انجام این پژوهش نمونه 25 تایی شامل 25 نفر از مشاوران مالی، تحلیل گران مالی و کارگزارن در نظر گرفته شد. در این تحقیق دو فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته شد، (1) اطلاعات متقارن سبب می شود که تحلیل گران مالی پیش بینی دقیق تری از عملکرد شرکت ها داشته باشند، (2) اطلاعات متقارن سبب می شود که رفتار سرمایه گذاران تغییر داشته باشد. متغیرهای تحقیق با توزیع پرسشنامه ای در قالب 19 سؤال و با استفاده از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن و همچنین آزمون فریدمن مورد سنجش قرار گرفتند. بعد از تکمیل پژوهش فرضیه های پژوهش تأیید شدند. ما نتیجه گرفتیم که اگر اطلاعات متقارن باشد تحلیل گران مالی از عملکرد شرکت ها و رفتار سرمایه گذاران با خبر می شوند و تحلیل های بهتری را انجام می دهند و در نهایت ما می گوییم که اهمیت تقارن اطلاعاتی در اقتصاد ما زیاد است.

کلمات كليدی؛ تقارن اطلاعاتی،تحلیل گران سهام،عملکردشرکت،سرمایه گذاران


Examining symmetrical information in stock analysts’ predictions of corporate performance and investors’ behavior
Ali Oroji Jokar[1], Hamed Dehghani[2]
[1] Senior Accounting Expert, Accounting Department, Scientific and Applied University, Malayer, Iran, ali.oroji@yahoo.com
[2] Senior Accounting Expert, Accounting Department, Shahid Muftah Vocational Technical College, Hamedan, Iran
Abstract
Financial reporting and information disclosure are potentially important tools for management in communicating company performance and governance to external individuals. This research is based on information economy. It is a framework that formally recognizes that some parties to transactions can have an informational advantage over others. When this happens, it is said that information asymmetry has occurred. To conduct this research, a sample of 25 including 25 financial advisors, financial analysts and brokers was considered. In this research, two main hypotheses were tested, (1) symmetric information causes financial analysts to make more accurate predictions of companies’ performance, (2) symmetric information causes the behavior of investors to change. . Research variables were measured by distributing a questionnaire in the form of 19 questions and using statistical tests of Spearman’s correlation and Friedman’s test. After completing the research, the research hypotheses were confirmed. We concluded that if the information is symmetric, financial analysts will be informed about the performance of companies and the behavior of investors and perform better analysis, and finally we say that the importance of information symmetry in our economy is high.
keywords; Information symmetry, stock analysts, company performance, investors

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله