بررسی تأثیر ارتباطات داخلی شفاف بر مدیریت تغییرات سازمانی و روابط سازمانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 341- 371

نویسندگان:

سهیلا حسن زاده[1]

[1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی- رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور ماهدشت، کرج ایران. (shamimohammadali8@gmail.com).

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات داخلی شفاف بر مدیریت تغییرات سازمانی و روابط سازمانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشد. در تحقيق حاضر، جامعه آماري شامل کلیه‌ی کارکنان ستاد مرکز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می­باشد که برابر با 1450 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 304 نفر را با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و روش نمونهگیری مورد استفاده از نوع تصادفي ساده ميباشد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد می باشد که طبق محاسبه از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق حاضر از آزمون­های تحلیل عاملی، روش معادلات ساختاری و آزمون سوبل با استفاده از نرم­افزارهای آماری Spss 22 و Smart Pls انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد، شیوه­های ارتباطات شفاف طی تغییر سازمانی بر اتخاذ استراتژی مقابله کنترل محور، شیوه­های ارتباطات شفاف طی تغییر سازمانی بر اتخاذ استراتژی گریز محور، اتخاذ استراتژی مقابله گریز محور بر عدم قطعیت درک شده کارکنان از تغییر سازمانی، اتخاذ استراتژی مقابله کنترل محور بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، اتخاذ استراتژی مقابله گریز محور بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، عدم قطعیت درک شده تغییر سازمانی، بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، ارتباط شفاف بر کیفیت روابط كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي مقابله كنترل محور، ارتباط شفاف بر عدم قطعيت با در نظر گرفتن نقش ميانجي مقابله گريز محور و مقابله گريز محور بر کیفیت روابط كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي عدم قطعيت همگی تأثیر معناداري دارند و مورد تایید واقع شدند. همچنین شیوه­های ارتباطات شفاف داخلی طی تغییر سازمانی بر عدم قطعیت درک شده تغییر سازمانی، اتخاذ استراتژی مقابله کنترل محور بر عدم قطعیت درک شده کارکنان از تغییر سازمانی،  شیوه­های ارتباطات داخلی شفاف طی تغییر سازمانی بر کیفیت روابط کارکنان- سازمان، ارتباط شفاف بر عدم قطعيت با در نظر گرفتن نقش ميانجي مقابله كنترل محور و مقابله كنترل محور بر کیفیت روابط كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي عدم قطعيت همگی تأثیر معناداري ندارند و مورد تایید نمی­باشند و به عبارتی رد شدند.

کلمات کلیدی: ارتباطات شفاف، استراتژی کنترل محور، استراتژی گریز محور، عدم قطعیت سازمانی و روابط کارکنان- سازمان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.


Investigating the effect of transparent internal communication on the management of organizational changes and organizational relations of employees of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare
Soheila Hassanzadeh[1]
[1] Senior Expert, Department of Public Administration – Organizational Behavior, Payam Noor Mahdasht University, Karaj, Iran. (shamimohammadali8@gmail.com).
Abstract
The main purpose of this research is to investigate the effect of transparent internal communication on the management of organizational changes and organizational relations of employees of the Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare. In the current research, the statistical population includes all the employees of the headquarters of the Ministry of Cooperative, Labor and Social Welfare, which is equal to 1450 people. 304 people were selected from the statistical population using Cochran’s formula as a statistical sample and the sampling method used was simple random. The instrument used is a standard questionnaire, which according to the calculation had good validity and reliability. In order to analyze the data of the present research, factor analysis tests, structural equation method and Sobel test were performed using Spss 22 and Smart Pls statistical software. The results of the research show that clear communication methods during organizational change on the adoption of a control-oriented coping strategy, transparent communication methods during organizational change on the adoption of an avoidance-oriented strategy, and the adoption of an avoidance-oriented coping strategy on the perceived uncertainty of employees from organizational change Adopting a control-oriented coping strategy on the quality of employee-organization relations, adopting an avoidance-oriented coping strategy on the quality of employee-organization relationships, the perceived uncertainty of organizational change, on the quality of employee-organization relationships, clear communication on the quality of employee relationships, considering the role Mediation of control-based coping, clear communication on uncertainty by considering the mediating role of avoidance-based coping, and avoidance-based coping on the quality of employee relationships by considering the mediating role of uncertainty all have a significant effect and were confirmed. Also, the methods of transparent internal communication during organizational change on the perceived uncertainty of organizational change, the adoption of a control-oriented coping strategy on the perceived uncertainty of employees from organizational change, the methods of transparent internal communication during organizational change on the quality of employee-organization relations, communication Clear on uncertainty considering the mediating role of control-based coping and control-based coping on the quality of employee relations considering the mediating role of uncertainty all have no significant effect and are not approved and rejected.
Key words: transparent communication, control-oriented strategy, avoidance-oriented strategy, organizational uncertainty and employee-organization relations, Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله