بررسی تأثیر تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 176- 198

نویسندگان:

حسن مهربان دم طسوج[1]*، محسن احمدی[2]

[1]  *دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد ، ایران  hassanmehrabann@gmail.com

[2]   استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد، ایران mohsentarh@yahoo.com

چكيده

هزینه مالیاتی هزینه‌ای موثر است که سود شرکت را کاهش می‌دهد، بنابراین برنامه‌ریزی مالیاتی راهی برای افزایش سودهای گزارش شده است. مدیریت، برنامه‌ریزی مالیاتی را انجام می‌دهد زیرا هزینه این مؤلفه بسیار بالا است و شرکت مستقیماً از مالیات‌های پرداخت شده بهره نمی‌برد. تصمیم به فرار مالیاتی در یک شرکت یک الگوی بازگشت ریسک است. مدیران تأثیر قابل توجهی بر سطح فرار مالیاتی در یک شرکت دارند. بیشتر ادبیات بر رابطه بین مالکان و مدیران در تأثیرگذاری بر تصمیم‌های اجتناب مالیاتی و چگونگی تأثیرگذاری جبران اعضای هیئت‌مدیره بر تصمیمات متمرکز است  از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر تعداد جلسان هیئت مدیره بر فرار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1390 تا 1399 هست بعد از اعمال این شرایط 186 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. نتایج بررسی آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که تعداد جلسات هیئت مدیره بر فرار مالیاتی تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: ویژگی هیئت مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی.

 


 

Investigating the effect of the number of board meetings on tax evasion of companies listed on the Tehran Stock Exchange

Hassan Mehraban Dam Tasouj[1]*, Mohsen Ahmadi[2]

[1] Master’s student in accounting, Islamic Azad University, Gachsaran branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran, hassanmehrabann@gmail.com

[2] Assistant Professor of Accounting Department, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Kohgiloueh and Boyer Ahmad, Iran mohsentarh@yahoo.com

abstract

Tax expense is an effective expense that reduces a company’s profits, so tax planning is a way to increase reported profits. Management does tax planning because the cost of this component is very high and the company does not directly benefit from the taxes paid. The decision to evade taxes in a company is a risk-return model. Managers have a significant influence on the level of tax evasion in a company. Most of the literature focuses on the relationship between owners and managers in influencing tax avoidance decisions and how the compensation of board members affects decisions. Therefore, the purpose of the research is to investigate the effect of the number of board members on tax evasion of companies listed on the Tehran Stock Exchange. All the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2010 and 2019, after applying these conditions, 186 companies were selected as the research sample. The results of the research hypothesis test showed that the number of board meetings has a significant effect on tax evasion.

Keywords: characteristics of the board of directors, number of board meetings, tax evasion, tax avoidance.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله