بررسی تأثیر دستکاری جریان نقد عملیاتی برخطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 68-85

نویسندگان:

وحدت آقاجانی[1]، رقیه افشاری[2]، عیسی اسدی شیشه گران[3]

[1] دکتری حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، اردبیل

[2] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه اموزش عالی شمیم دانش نوین، ایران، اردبیل

[3] دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری، موسسه اموزش عالی شمیم دانش نوین، ایران اردبیل

 

چکیده

سقوط قيمت سهام، يك پدیده‌ی واگيردار در سطح بازار است. بدين معني كه كاهش قيمت سهام تنها به يك سهام خاص منحصر نمی‌شود، بلكه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می‌شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر دست‌کاری جریان نقد عملیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، از اطلاعات ۱۳۸ شرکت مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرارگرفته شده است. همچنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌هاي رگرسيوني چند متغیره و از داده‌های پانلی استفاده گرديد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ تحقیق بیانگر این است که دستکاری جریان نقد عملیاتی بر خطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد. با افزایش دستکاری جریان نقد عملیاتی، ابهام اطلاعاتی شرکت افزایش یافته و به نوعی اخبار بد پیرامون شرکت پنهان می‌باید که این امر سبب افزایش خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می‌دهد.

کلمات کلیدی: دستکاری جریان نقد عملیاتی، خطر سقوط قیمت سهام


 

Investigating the effect of operating cash flow manipulation on the risk of falling stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange

 Vahdat Aghajani [1], Roghayeh Afshari [2], Issa Asadi Shishegran [3]

[[1] PhD in Accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Iran, Ardabil

[2] Master of Business Administration, Shamim Danesh Novin Higher Education Institute, Iran, Ardabil
[3] Master of Accounting Student, Shamim Danesh Novin Higher Education Institute, Ardabil, Iran

Abstract

Falling stock prices is a contagious phenomenon at the market level. This means that stock price reductions are not limited to one particular stock, but include all types of stocks on the market. This study seeks to investigate the effect of manipulating the cash flow of operations due to falling stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this138 purpose, the information of the company listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2011 to 2020 has been reviewed. Also, multivariate regression models and panel data were used to examine each of the hypotheses. The risk of falling stock prices also increases as operating cash flow manipulation increases. With the increase of operational cash flow manipulation, the company’s information ambiguity increases and some kind of bad news about the company should be hidden, which increases the risk of falling stock prices in the future. The results of testing the research hypothesis indicate that the manipulation of operating cash flow at the risk of falling stock prices of companies listed on the Tehran Stock Exchange has a direct and significant effect.

Keyword: Operating cash flow manipulation, risk of falling stock prices

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله