بررسی تأثیر رویکرد TOD بر کیفیت خدمات شهری (موردمطالعه منطقه 3 شهر تهران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 36-48

نویسندگان:

جواد رمضان قربانی[1]، صابر جعفریان[2]

[1] کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری،گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

[2] کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک،گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

 

چکیده

بخش‌هایی از شهر که مشکل دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در آن‌ها احساس می‌شود ، و عموماً این قسمت‌ها ازلحاظ ازجمله دسترسی نامناسب به خدمات شهری ، تعاملات اجتماعی بسیار پایین ، کاهش رونق اقتصادی و … برخوردار هستند که در چنین شرایطی رویکردی چون توسعه­ی حمل‌ونقل محور TOD می‌تواند بسیار مؤثر عمل نماید؛  بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر TOD بر کیفیت خدمات شهری می‌باشد. که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق محدوده منطقه 3 شهر می‌باشد ابزار مورداستفاده پرسشنامه می‌باشد که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید.آزمون فرضیه‌ها به روش معادلات ساختاری و با نرم‌افزار لیزرل انجام گردید و نتایج نشان داد که رویکرد توسعه حمل‌ونقل محور می‌تواند در ارتقاء کیفیت محیطی و حل مشکلات محدوده‌ی مطالعاتی منطقه 3 شهر تهران مفید باشد.

کلمات کلیدی: رویکرد TOD ، کیفیت خدمات شهری ، منطقه 3 شهر تهران.


Javad Ramezan Ghorbani[1] , Saber Jafarian[2]

[1] MBA , Department of Management, college of Management and Accounting, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[2] MBA Student, Department of Management, college of Management and Accounting, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Abstract

Areas of the city where access to public transportation is difficult, and generally these areas have poor access to urban services, very low social interactions, declining economic prosperity, etc. In such situations, an approach such as the development of TOD-based transportation Can be very effective; Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of TOD on the quality of municipal services. Which is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the study is the area of ​​region 3 of the city. The instrument used is a questionnaire that was distributed and collected among the statistical population by non-probabilistic sampling method. It can be useful in improving the environmental quality and solving the problems of the study area of ​​District 3 of Tehran.

Keywords. TOD approach, quality of urban services, District 3 of Tehran.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله