بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی ورزشی در فروشگاه‌های لوازم ورزشی دارای سایت و فضای مجازی و خریداران لوازم ورزشی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 86-97

نویسندگان:

جواد رمضان قربانی[1]، پوریا فرزام[2]

[1] – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش فناوری،گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری ، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

[2] -کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چكيده

امروزه شبکه‌های اجتماعی کلیدی‌ترین عنصر موفقیت در بازاریابی محسوب می‌شود. بازاریابی دهان‌به‌دهان، تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدید برخی از کارکردهای شبکه‌های اجتماعی هستند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی ورزشی می‌باشد؛ که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل فروشندگان لوازم ورزشی دارای سایت و فضای مجازی و خریداران لوازم ورزشی (ورزشکاران، مربیان، داوران، دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و متصدیان ورزش) می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده پرسشنامه می‌باشد که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس در بین جامعه آماری توزیع و جمع‌آوری گردید. آزمون فرضیه‌ها به روش معادلات ساختاری و با نرم‌افزار لیزرل انجام گردید و نتایج نشان داد که شبکه‌های اجتماعی بر بازاریابی ورزشی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ و همچنین میزان استفاده بر بازاریابی ورزشی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ و تأثیر معنادار و مثبت نوع استفاده بر بازاریابی ورزشی تأثیر تائید شد و نهایتاً میزان اعتماد به کاربران بر بازاریابی ورزشی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلمات کلیدی: ابعاد برند، خشنودی، ارزش درک شده، کیفیت درک شده، خریداران تلفن همراه برند سامسونگ.

 

 

 

Investigating the effect of social networks on sports marketing in sports equipment stores with a site and cyberspace and buyers of sports equipment

Javad Ramezan Ghorbani [1] *, Poorya Farzam [2]

[1] MBA Student, Department of Management, college of Management and Accounting, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[2] Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

 

Abstract

Today, social media is the key to success in marketing. Word of mouth, marketing research, general marketing, idea creation and new product development are some of the functions of social media. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of social networks on sports marketing; Which is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. The statistical population of the study includes sellers of sports equipment with a site and cyberspace and buyers of sports equipment (athletes, coaches, referees, physical education students of universities and sports administrators). Using Morgan table, 384 people were selected as a statistical sample. The instrument used is a questionnaire that was distributed and collected among the statistical population by non-probability sampling method. Hypotheses were tested using structural equations using LISREL software and the results showed that social networks have a positive and significant effect on sports marketing; Also, the amount of use has a positive and significant effect on sports marketing; And the significant and positive effect of the type of use on sports marketing was confirmed, and finally the level of trust in users has a positive and significant effect on sports marketing

Keywords: brand dimensions, satisfaction, perceived value, perceived quality, Samsung brand mobile phone buyers

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله