بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 163-150

نویسندگان:

سارا وفائی[1]

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، ایران، اردبیل

چکیده:

با توجه به اینکه کنترل داخلي، ابزاري براي دستيابي به عملکرد بهتر و عاملي براي شناسايي ريسک، پيشگيري از تقلب و دستکاري در صورت‌های مالي می‌باشد؛ بنابراین هدف از تحقیق بررسی تأثیر ضعف کنترل داخلی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو زماني تحقیق شامل يك دوره پنج‌ساله بر اساس صورت‌های مالي سال‌های 1391 الي 1395 شرکت‌های موردتحقیق است و نمونه موردتحقیق شامل 139 شرکت می‌باشد. در پژوهش حاضر جهت تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه‌ای و جهت آزمون مانایی داده‌ها از روش لوین، لین و چو و همچنین جهت معنادار بودن داده‌ها از آزمون f لیمر و هاسمن استفاده‌شده است؛ که نتايج حاصل از فرضیه پژوهش نشان داد که ضعف در کنترل‌های داخلي تأثير منفي و معناداري بر کيفيت سود دارد.

کلمات کلیدی: ارزش شرکت، سرمایه‌گذاری، ضعف کنترل داخلی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران.

Investigating the effect of weak internal control on earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange

 Sara Wafaei

abstract

Given that internal control is a tool to achieve better performance and a factor for risk identification, fraud prevention and manipulation of financial statements. Given that internal control is a tool to achieve better performance and a factor for risk identification, fraud prevention and manipulation of financial statements. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of weak internal control on earnings management in companies listed on the Tehran Stock Exchange.  The scope of the research includes a five-year period based on the financial statements of the years 1391 to 1395 of the companies under study and the sample under study includes 139 companies. In the present study, the library method has been used to compile the literature and research background, and the Levin, Lin and Chou methods have been used to test the significance of the data, and the Limer and Hausman f-tests have been used to make the data meaningful. The results of the research hypothesis showed that weakness in internal controls has a negative and significant effect on profit quality.

Keywords: company value, investment, weak internal control of companies listed on the Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله