بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 1-10

نویسندگان:

علی علی زاده[1]، امید سمیعی[2]، بابک جمشیدی نوید[3]

[1] گروه حسابداری، واحد اسلام غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آباد، ایران

[2] گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران

[3] گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ايران

 

چكيده

یکی از جنبه‌های مؤثر بر عملکرد شرکت‌ها، میزان ریسک‌پذیری آن‌ها است. مالکیت نهادی، با لحاظ كردن ديدگاه هزينه و منفعت، مي‌تواند براي سهامداران ارزش‌افزا باشد و عملكرد شركت و ميزان در معرض ريسك قرار گرفتن سرمايه‌گذاران را تحت تاثير قرار دهد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 165 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1391 تا 1395 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه­ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که ریسک‌پذیری با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین مالکیت نهادی بر رابطه بین ریسک‌پذیری و عملکرد مالی در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد و متغیر اهرم مالی با عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری دارد. به سهامداران پیشنهاد می‌شود که به ساختار مالکیت شرکت‌ها هنگام تصمیم‌گیری در زمینه خرید سهام توجه نمایند چون ساختار مناسب مالکیت موجب بهبود در نظارت بر گزينش گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود.

كلمات كليدي: ریسک‌پذیری، عملکرد مالی، مالکیت نهادی، بورس اوراق بهادار تهران

Investigating the effect of institutional ownership on the relationship between risk-taking and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Omid Samiei [1], Babak Jamshidi Navid [2], Ali Alizadeh [3]

[1] Department of Accounting, West Islam Branch, Islamic Azad University, Islamabad, Iran

[2] Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[3] Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

 

Abstract

One of the effective aspects of companies’ performance is their level of risk-taking. Institutional ownership, from a cost-benefit perspective, can add value to shareholders and affect the company’s performance and the degree to which investors are exposed to risk. The purpose of this study is to study the effect of institutional ownership on the relationship between risk-taking and financial performance. The statistical population of the study of companies listed on the Tehran Stock Exchange, the systematic sampling method and the studied sample, includes 165 companies listed during the years 1391 to 1395. The research method is descriptive-survey and in terms of the relationship between variables is a combination of causal-correlation and is applied in terms of purpose. To process and test the hypotheses, regression method and panel data as well as fixed effects model have been used. The results show that risk-taking has a positive and significant relationship with financial performance and also institutional ownership has a positive and significant effect on the relationship between risk-taking and financial performance at an error level of 5% and the control variable of firm size has a positive and significant relationship The financial leverage variable has a positive and significant relationship with financial performance. Shareholders are advised to pay attention to the ownership structure of companies when deciding to buy shares, as the proper ownership structure improves oversight in the selection of investment options.

Keywords: Risk-taking, Financial performance, Institutional ownership, Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله