بررسی تأثیر محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی بر کیفیت خدمات حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 268- 279

نویسندگان:

سید محمد حسینی [1]، فائزه جهانشاهی[2]

[1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

 

چکیده

بازار سرمايه و در رأس آن بورس اوراق بهادار ارتباط نزديكي با ساختارهاي اقتصادي كشور دارد. يكي از مسائلي كه پيرامون بازارهاي سرمايه مطرح است از اهداف مهمی که در جمع‌آوری اطلاعات مالی و ارائه صورت‌های مالی دنبال می‌شود کمک به تصمیم‌گیری درست استفاده‌کنندگان از اطلاعات است. صورت‌های مالی برای استفاده سهامداران، سرمایه‌گذاران و اشخاص ذینفع منتشر می‌شود.بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی بر کیفیت خدمات حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به‌طورکلی در این تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای استفاده‌شده است و برای آزمون فرضیه­های­ تحقیق از داده‌های مندرج در صورت­های مالی شرکت‌ها و نرم‌افزارهای ره­آورد نوین و از سایت­های مرتبط متعلق به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته‌شده است. اين تحقیق شامل یک فرضیه می­باشد كه جهت آزمون فرضیه از مدل رگرسیونی و روش داده­های ترکیبی استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی، قیمت گذاری خدمات، بورس اوراق بهادار


Investigating the effect of the information content of financial statements on the quality of auditing services of companies admitted to the Tehran Stock Exchange

Seyyed Mohammad Hosseini [1], Faiza Jahanshahi [2]
[1] Master of Financial Management, Islamic Azad University, Mashhad branch, Iran
[2] Master of Accounting, Islamic Azad University, Yazd, Iran
Abstract
The capital market, especially the stock exchange, is closely related to the economic structures of the country. One of the issues related to the capital markets is one of the important goals pursued in collecting financial information and presenting financial statements is to help the users of the information make the right decisions. Financial statements are published for the use of shareholders, investors and interested parties. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of the information content of financial statements on the quality of audit services of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In general, in this research, the library method was used to compile the literature and the background of the research, and to test the research hypotheses, the data included in the financial statements of the companies and modern forecasting software, and the related sites belonging to the companies admitted to the Tehran Stock Exchange were used. This research includes a hypothesis that regression model and mixed data method were used to test the hypothesis. The results showed that there is a significant relationship between the information content of financial statements and the pricing of independent audit services of companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Keywords: information content of financial statements, service pricing, stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله