بررسی تأثیر محتوای اطلاعاتی صورت های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 69- 59

نویسندگان:

عقیله بستانی اصل[1]، فرشاد احمدی حصار[2]

[1] کارشناس ارشد حسابداری ، موسسه آموزش عالی غزالی شهرستان قزوین bakhshi.y74@gmail.com

[2] گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای اردبیل، اردبیل، ایران F.Ahmadi.Hesar@gmail.com

 

چكيده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد قلمرو زماني تحقیق شامل يك دوره نه‌ساله بر اساس صورت‌های مالي سال­های 1390 الي 1398 شرکت‌های موردمطالعه است و نمونه موردمطالعه شامل 134 شرکت می‌باشد. به‌طورکلی در این تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه­ای استفاده‌شده است و برای آزمون فرضیه­های­ تحقیق از اين تحقیق از نوع تحقیق شبه تجربی و از نوع همبستگی می‌باشد و ازلحاظ هدف كاربردي است. در این تحقیق از نرم‌افزارهای Eviews برای تحلیل‌های آماری استفاده‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی بر کیفیت گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

 کلمات کلیدی: محتوای اطلاعاتی صورت­های مالی، کیفیت گزارش حسابرسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 


Investigating the impact of the information content of financial statements on the quality of audit reports in companies listed on the Tehran Stock Exchange

Aqila Bostani Asl[1], Farshad Ahmadi Hisar[2]

[1] Senior accounting expert, Ghazali Institute of Higher Education, Qazvin bakhshi.y74@gmail.com

[2] Department of Accounting, Faculty of Humanities, Ardabil Technical and Vocational University, Ardabil, Iran F.Ahmadi.Hesar@gmail.com

abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of the information content of financial statements on the quality of audit reports in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The time domain of the research includes a nine-year period based on the financial statements of the companies studied from 1390 to 1398, and the sample included 134 companies. is. In general, in this research, the library method has been used to compile the literature and background of the research, and to test the research hypotheses, this research is of the quasi-experimental and correlational type, and it is practical in terms of purpose. In this research, Eviews software was used for statistical analysis. The results of the research showed that the information content of financial statements has a significant effect on the quality of audit reports in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.

Keywords: information content of financial statements, audit report quality, companies accepted in Tehran Stock Exchange

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله