بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر احیای کیفیت خدمات و عملکرد بازاریابی در صنعت بیمه

مقاله: پژوهشی

صفحه: 399- 385

نویسندگان:

میترا زابلی پیله رود[1]

 [1] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

 

چکیده

سازمان‌ها برای حفظ خود در عرصه رقابت باید مشتریان کلیدی و سودآور خود را در کانون توجه قرار دهند. یکی از فنونی که در این راستا به سازمان‌ها کمک می‌کند، مدیریت ارتباط با مشتری است که باعث تقویت رابطه با مشتریان می‌گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر احیای کیفیت خدمات و عملکرد بازاریابی است جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه کارکنان صنعت بیمه در استان اردبیل است. شایان‌ذکر است که داده‌های لازم برای آزمون فرضیات از طریق توزیع پرسشنامه بین جامعه آماری جمع‌آوری می‌شود و همچنین برای  تحلیل بخش آماری تحقیق از نرم‌افزار LISREL با استفاده از تکینک معادلات ساختاری استفاده‌شده است. نتایج حاصل از  تحقیق نشان می‌دهد که  مدیریت ارتباط با مشتری بر احیای کیفیت خدمات تاثیر معنی داری دارد و همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

مدیریت ارتباط با مشتری، احیای کیفیت خدمات، عملکرد بازاریابی، صنعت بیمه


Investigating the effect of customer relationship management on the revival of service quality and marketing performance in the insurance industry

Mitra Zablei Pilehrod[1]

  [1] Master of Accounting, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

 

abstract

Organizations must focus on their key and profitable customers in order to stay competitive. One of the techniques that helps organizations in this regard is customer relationship management, which strengthens the relationship with customers. The purpose of this research is to investigate the effect of customer relationship management on the revival of service quality and marketing performance. The statistical population in this research includes all employees of the insurance industry in Ardabil province. It is worth mentioning that the necessary data to test the hypotheses is collected through the distribution of questionnaires among the statistical population, and also for the analysis of the statistical part of the research, LISREL software was used using the structural equation technique. The results of the research show that customer relationship management has a significant impact on the revival of service quality, and customer relationship management has a significant impact on marketing performance.

Keywords: 

Customer relationship management, service quality restoration, marketing performance, insurance industry

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله