بررسی تأثیر نقش نظارتی هیئت‌مدیره بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 98-121

نویسندگان:

عادل شاه‌ولی‌زاده[1]، سعید علیپور[2] رویا درگاهی‌فر[3]

[1] گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ايران

[2] گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ايران

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین، اردبیل، ایران

 

چكيده

حرکت در مسیر مسئولیت‌های اجتماعی عاملی ضروری است که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می‌شود. منظور از مسئولیت‌پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به‌گونه‌ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر نقش نظارتی هیئت‌مدیره بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، از اطلاعات شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 140 در بازه زمانی بین 1390 الی 1398 مورد بررسی قرارگرفته شده است. هم‌چنین بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل‌هاي رگرسيوني چندمتغیره و از داده‌های پانلی استفاده گرديد.‏ نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ تحقیق بیان‌گر این است که بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و استقلال هیئت‌مدیره بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد و نهایتا استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلمات کلیدی: افشای مسئولیت ‏پذیری اجتماعی، عدم اطمینان محیطی، نقش نظارتی هیئت‌مدیره

 

 

Investigating the effect of the supervisory role of the board of directors on the relationship between environmental uncertainty and disclosure of social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange

Adel Shahvalizadeh[1], Saeed Alipour[2], Roya DarghahiFar[3]

[1] Department of Accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

[2] Department of Accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

[3] Master student of accounting, Shamim Danesh Novin Institute of Higher Education, Ardabil

 

Abstract

Corporate social responsibility and related disclosures have been on the agenda for years. Moving in the direction of social responsibilities is an essential factor that leads to the continuity of the company and the organization in the long run. Social responsibility means that the company must always consider itself a part of society and feel responsible for society. And strive to improve public welfare independently of the direct interests of the company. This study seeks to investigate the impact of the supervisory role of the board of directors on the relationship between environmental uncertainty and disclosure of social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, 140 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period between 2011 to 2020 have been reviewed. Also, multivariate regression models and panel data were used to examine each of the hypotheses. Managers and stakeholders in highly uncertain environments do not find social responsibility to be very effective in meeting their interests, because this responsibility does not bring specific and immediate benefits in the desired short-term time frame. The results of testing the research hypothesis indicate that according to the main hypothesis, there is an inverse and significant relationship between environmental uncertainty and disclosure of social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange has a direct and significant effect and according to the second hypothesis of the audit committee’s independence hypothesis has a direct and significant effect on the relationship between environmental uncertainty and disclosure of social responsibility of companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Keywords: Disclosure of social responsibility, Environmental uncertainty, Supervisory role of the board of directors

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله