بررسی تأثیر هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی با نقش میانجی رهبری مشارکتی (مورد مطالعه: کارکنان لوله سازی اهواز)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 41- 57

نویسندگان:

وحید چناری[1]، مریم ایسوند[2]

[1] استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

[2] دانشجوی دکترای گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

 

چكيده

این تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی با نقش میانجی رهبری مشارکتی می باشد. روش به­کارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزيه وتحليل داده‌هاي حاصل از پرسشنامه، متناسب با نياز آماري از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب استنباطي بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گرديده است.جامعه آماری تحقیق، کارکنان لوله ‌سازی اهواز می باشند؛ که تعداد آنها بالغ بر 453 نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران بر جامعه محدود محاسبه می شود که 208 نفر برآورد می شود و روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستمی خواهد بود.نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی در بین کارکنان لوله ‌سازی اهواز تأثیر معناداری دارد. هوش هیجانی بر رهبری مشارکتی در بین کارکنان لوله ‌سازی اهواز تأثیر معناداری دارد. رهبری مشارکتی بر نبوغ سازمانی در بین کارکنان لوله ‌سازی اهواز تأثیر معناداری دارد. هوش هیجانی بر نبوغ سازمانی با نقش میانجی رهبری مشارکتی در بین کارکنان لوله ‌سازی اهواز تأثیر معناداری دارد.

 کلمات کلیدی: هوش هیجانی، نبوغ سازمانی، رهبری مشارکتی

 


Investigating the effect of emotional intelligence on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership (case study: Ahvaz pipe-making workers)

 

Vahid Chenari[1], Maryam Isvand[2]

[1] Assistant Professor, Department of Public Administration, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
[2] Ph.D. student of Public Administration Department, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran
Abstract
This research examines the effect of emotional intelligence on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership. The method used in this research is a descriptive-survey type. The research data was collected through five-choice Likert questions included in the research questionnaire. In this research, in order to analyze and analyze the data obtained from the questionnaire, in accordance with the statistical needs, pls.V3 structural equations software was used in an inferential format in the form of linear and multiple regression. whose number is more than 453 people. The sample size is calculated based on Cochran’s formula on the limited population, which is estimated to be 208 people, and the sampling method will be systematic random. The results of the research showed that emotional intelligence has a significant effect on organizational genius among Ahvaz pipeline workers. Emotional intelligence has a significant effect on collaborative leadership among the Ahvaz pipeline workers. Participatory leadership has a significant effect on organizational ingenuity among Ahvaz pipe-making workers. Emotional intelligence has a significant effect on organizational ingenuity with the mediating role of collaborative leadership among Ahvaz pipeline workers.
Keywords: emotional intelligence, organizational genius, collaborative leadership

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله