بررسی تأثیر وابستگی بین یک سهم و بازار بر خروجی سهام شرکت‌های خصوصی پذیرفته‌شده در سازمان فرا بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 176-164

نویسندگان:

اصغر اسدیان[1]، محمدرضا صفری چاکری[2]*

[1] استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب،  ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سراب، ايران

چکیده:

در زمان حال که بازار بورس و فرا بورس به یکی از مهم‌ترین مراکز سرمایه‌گذاری برای افراد تبدیل‌شده است و اکثر مردم به دنبال سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار هستند محققان و پژوهشگران باید پژوهش‌های نوین در این زمینه انجام دهند تا سرمایه‌گذاران بادانش و اطمینان بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند و همچنین شرکت‌ها نیز بامطالعه‌ نتایج کاربردی این تحقیقات بیشتر مایل به تکمیل نواقصت و عرضه سهام‌ شرکت خود در بورس باشند این پژوهش بررسی‌شده است که آیا بین وابستگی بین یک سهم و بازار (ضریب بتا) و خروجی سهام تأثیر و رابطه‌ای وجود دارد یا خیر و همچنین آیا بتای حسابداری نسبت به بتای بازار توان بیشتری برای پیش‌بینی بازده سهام در ایران دارد؟ نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان می‌دهد که بازدهی سهام شرکت‌ها تحت تأثیر بتای حسابداری و بتای بازار است. همچنین بتای حسابداری در مقایسه با بتای بازار در پیش‌بینی بازدهی سهام دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است.

کلمات کلیدی: بتا، شرکت­های خصوصی، فرا بورس، ضریب همبستگی

 

Investigating the effect of a relationship between a share and the market on the stock output of private companies listed on the Tehran Stock Exchange Organization

mohamadrezasafariy[1]،*Asghar Asadian[2]

[1] Master of acconting,Islamic azad university,sarab branch.

[2] Phd in accounting,department of acconting,assistant professor,aslamic azad university,sarab branch-iran

 

abstract

At a time when the stock market and OTC market has become one of the most important investment centers for individuals and most people are looking to invest in the stock market, researchers and scholars should conduct new research in this field so that investors with knowledge and  Take more confidence in investing, and also companies, by studying the practical results of this research, are more willing to supplement the shortcomings and offer their company stock in the stock market. This study examines whether the relationship between a share and the market (beta coefficient)  And is there an impact on stock output or not returns in Iran than market beta, and also does accounting beta have more power to predict stock In order to test the hypothesis of research the Pearson Correlation Coefficient have been used. Conclusions show that the Return of Companies’ stock is influenced by Accounting Beta and Market Beta Also Accounting Beta have increasing informational   Content in Comparison with market Beta in Predicting stock Return.

Key Words: Accounting Beta, Market Beta, price-to-Earning ratio, Firm Size, Book value to Market value ratio& stock return, Tehran Stock Exchange, Stock Return of accepted Companies in Tehran Stock Exchange.

 

 

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله