بررسی تأثیر کارایی (نسبت گردش دارایی) بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 69- 85

نویسندگان:

عبداله شفیعی نسب[1]، محسن احمدی[2]*

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد، ایران shafie66.a@gmail.com

[2] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران، کهگیلویه و بویراحمد، ایران (نویسنده مسئول) mohsentarh@yahoo.com

 

چکیده

افزایش سودآوری نشانه مناسبی برای سرمایه گذاران و همچنین افزایش اعتقاد آنها خواهد بود. بنابراین سودآوری مدیریت ارشد را در افزایش سرمایه مالک برای سازمان در زمان نیاز تسهیل می‌کند. همچنین، زمانی که تقاضا برای سهام شرکت در بازار سرمایه افزایش یابد، افزایش قیمت تعادلی آن را ایجاد می‌کند. با این حال، سودآوری به عنوان یک معیار کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. از این رو هدف تحقیق بررسی تاثیر کارایی (نسبت گردش دارایی) بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1394 تا 1400 هست بعد از اعمال این شرایط 120 شرکت به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و داده‌های پنل مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آزمون فرضیه متغیر نسبت گردش دارایی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است

کلمات کلیدی:

سودآوری، کارایی، نسبت گردش دارایی، ارزش افزوده بازار.


Investigating the effect of efficiency (asset turnover ratio) on the added value of the market of companies admitted to the Tehran Stock Exchange

Abdullah Shafiei Nasab[1], Mohsen Ahmadi[2]*

[1] Master’s student in accounting, Islamic Azad University, Gachsaran branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran shafie66.a@gmail.com

[2] Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Gachsaran Branch, Kohgilouye and Boyer Ahmad, Iran (corresponding author) mohsentarh@yahoo.com

 

abstract

An increase in profitability will be a good sign for investors as well as an increase in their confidence. Therefore, it facilitates the profitability of the senior management in increasing the owner’s capital for the organization at the time of need. Also, when the demand for the company’s stock increases in the capital market, it creates an increase in its equilibrium price. However, profitability is considered a short-term measure. Therefore, the purpose of the research is to investigate the effect of efficiency (asset turnover ratio) on the added value of the market of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange between 2014 and 2014 after applying these conditions. 120 companies were selected as the research sample, which was tested using multivariate linear regression and panel data, and the results of the variable hypothesis test of the asset turnover ratio, considering that its significance level is less than 5%, which indicates a significant relationship with the added value of the market companies admitted to the stock exchange

Keywords: 

Profitability, efficiency, asset turnover ratio, added market value.

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله