بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 351- 363

نویسندگان:

علی مصطفایی[1]، سجاد آستانه جورابی[2]

[1] دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران

[2] کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران، ایران

 

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه‌گیری به علت گستردگی جامعه آماری از روش غربالگری طی سال‌های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. داده‌های مربوط متغير به وسیله نرم‌افزارها و سی‌دی‌ها و سایت‌های مربوطه به بورس تهران، جمع‌آوری گردید. بررسی داده‌های گردآوری شده با نرم‌افزار (spss) و آزمون رگرسیون انجام پذیرفت. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ و همچنین کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

كلمات كليدي: کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، ارزش شرکت، بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the effect of audit committee and audit quality on the value of the company in companies listed on the Tehran Stock Exchange
Ali Mostafaei [1], Sajjad Astaneh Jorabi [2]
[1] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
[2] Master of Accounting, Payame Noor University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of the audit committee and audit quality on the value of the company in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research of companies listed on the Tehran Stock Exchange is the sampling method due to the wide statistical population of the screening method during the years 1394 to 1398. The research method is descriptive-survey and in terms of the relationship between variables is a combination of causal-correlation and is applied in terms of purpose. Variable data were collected by software and CDs and sites related to the Tehran Stock Exchange. The collected data were analyzed by software (SPSS) and regression test. The results show that the audit committee has a positive and significant effect on the value of the company; Also, the quality of auditing has a positive and significant effect on the value of the company in companies listed on the stock exchange.
Keywords: Audit Committee, Audit Quality, Company Value, Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله