بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری تلفن همراه بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بانک تجارت)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 216- 240

نویسندگان:

فائزه محمدی[1]،  بهزاد شمس خامنه[2]

[1] فائزه محمدی، گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، واحد صفادشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران Fae.mohammadi.mng@iauctb.ac.ir

[2] بهزاد شمس خامنه، گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، واحد صفادشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران b.shams@tci.ir

 

چكيده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بانکداری تلفن همراه بر رضایت مشتریان بانک ها میباشد. برای رسیدن به هدف پژوهش از طرح تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، مشتریان موبایل بانک، بانک تجارت به تعداد نامحدود بودند که 384 نفر به­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه­گیری نیز، تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه استاندارد شامل 31 سوال با دو متغیر اصلی کیفیت خدمات موبایل بانک و رضایتمندی مشتری بود. داده‌ها با استفاده از آزمون­های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه برای یافتن رضایت مشتری از خدمات بانکداری تلفن همراه در بانک تجارت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که کیفیت خدمات موبایل بانک و ابعاد آن شامل دسترسی، پشتیبانی مشتری ، کارایی معاملاتی و قابلیت اطمینان بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد. ضمن اینکه تاثیرات کارایی معاملاتی، قابلیت اطمینان و پشتیبانی مشتری به عنوان مهمترین عامل انتخاب شدند.

 کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، موبایل بانک، رضایت مشتری


Investigating the quality of mobile banking services on service satisfaction (Study: Tejarat Bank customers)

 

Faiza Mohammadi [1], Behzad Shams Khamene [2]

[1] Faezeh Mohammadi, Department of Information Technology Management, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Fae.mohammadi.mng@iauctb.ac.ir

[2] Behzad Shams Khamene, Department of Information Technology Management, Safadasht Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran b.shams@tci.ir

Abstract

The goal is to read the bank’s influence. Hamrarah Bar Rezait, two bank buyers, don’t miss it. In Raiden’s opinion, there is a goal, and it is impossible to put forward a descriptive investigation and a strong benefit. Amari University, present investigation, two mobile bank buyers, a trade bank with a limited number of Bodend as 384 Nefer with it ¬ the address of Namouna Amari Ikhtaib Shadand. Rosh Namuna ¬ Giri Nez, you come across Sedeh Bud. Abzar gurdaury dada ¬ha prshnama comprehensive standard 31 swal ba doo original variable, quality of mobile banking services and satisfaction of the buyer of the pod. Daddah, using the benefits of Azmoun, Hai Hampstagi, Pearson, and Regression, Khati Chandganeh, in the opinion of Yaftin Rezait, a buyer of Bankadari services, Hamra phone, a bank, a trade bank, a retail supplier, and analysis of the decision of Graft. The results of the results are: the quality of the mobile banking services, the dimensions of the comprehensive de-stressing, the buyer’s pessimism, the transaction transactions and the ability to be reassured by the satisfaction of the buyer, a proven influence and a measure of value. Within the context of the influences of Karayi Moamaly, you met the Atmanan and the Peshtipani buyers with the address of Mahmtrin, the factor of the election of Shendand.

Kaledi’s words: the quality of services, the mobile bank, the buyer’s satisfaction

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله