بررسی تاثیراستراتژی متفاوت شرکت بر گزارش مالیاتی متهورانه

مقاله: پژوهشی

صفحه: 353- 379

نویسندگان:

حمیدرضا راضی[1]

[1] کارشناسی ارشد حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، hamidreza.razi2021@gmail.com

چکیده

هدف اين پژوهش، تبیین اثر استراتژی­های متفاوت شرکت گزارشگری متهورانه مالیاتی در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور چهار فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده­هاي مربوط به 155 شرکت عضو بورس اوراق بهادار براي دوره­ی زماني بين سال­هاي 1390 تا 1399 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. الگوي رگرسيون پژوهش با استفاده از روش روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد، استراتژی رقابتی، سرمایه گذاری، نظارتی و تامین مالی با افزایش سطح شفافیت و نظارت که لازمه این استراتژی­ها می­باشد، سبب افزایش سطح دقت پیش­بینی­ها شده که باعث کاهش سطح گزارشگری متهورانه مالیاتی می­شوند.

کلمات کلیدی:  بحران نقدینگی، حساسیت جریان نقدی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری


Investigating the impact of different company strategies on bold tax reporting

Hamidreza Razi[1]

[1]  Master of Accounting – Islamic Azad University, Ayatollah Amoli branch, hamidreza.razi2021@gmail.com

abstract

The purpose of this research is to explain the effect of different strategies of the daring tax reporting company in the companies accepted in the Tehran Stock Exchange. For this purpose, four hypotheses were compiled and data related to 155 stock exchange member companies were analyzed for a period of time between 2010 and 2019. The regression model of the research was examined and tested using the panel data method with the fixed effects approach. The results of the research showed that the competitive, investment, regulatory and financing strategy, with the increase in the level of transparency and supervision that is necessary for these strategies, has increased the level of accuracy of forecasts, which reduces the level of reckless tax reporting.

Keywords: liquidity crisis, cash flow sensitivity, company size, market value to book value ratio

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله