بررسی تاثیرمیزان قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط ارزش سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 309- 328

نویسندگان:

پریسا حشمتی اصل[1]*، اصغر اسدیان اوغانی [2]، محمدرضا صفری چاکری[3]

 [1]  کارشناسی ارشد گروه حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی , واحد  , سراب , ایران

[2]  استادیار حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی , واحد سراب , سراب , ایران

[3] کارشناسی ارشد گروه حسابداری, دانشگاه آزاد اسلامی , واحد  , سراب , ایران

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. قلمرو تحقیق حاضر که ازنظر مکانی محدود به بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال‌های بین 1390 تا 1398 بوده است. با توجه به روش حذف سیستماتیک تعداد 129 شرکت به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. درنهایت به‌منظور بررسی هر یک از فرضیه‌ها از مدل­ رگرسيون چند متغیره  استفاده گرديد. بر اساس نوع روش تخمين مشخص‌شده طي آزمون‌هاي F ليمر و هاسمن ، مدل‌هاي پژوهش برآورد گرديد و نتايج تخمين براي هريک از مدل‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق بیانگر این است که، طبق فرضیه اول بین قدرت ساختاری مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه دوم بین قدرت تجربی مدیر عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه سوم بین قدرت مالکیتی مدير عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و طبق فرضیه چهارم بین قدرت شخصیتی مدير عامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: قدرت مدیرعامل ، خطر سقوط قیمت سهام ،بازار بورس


Investigating the Impact of CEO’s Power on the Risk of Stock Value Crash in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

Parisa Heshmati original [1]*, Asghar Asadian Ogani [2], Mohammad Reza Safari Chakri [3]

[1] Master of Accounting, Islamic Azad University, Unit, Sarab, Iran

[2] Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Sarab, Sarab, Iran Branch

[3] Master of Accounting, Islamic Azad University, Unit, Sarab, Iran

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between the power of the CEO and the risk of stock price fall in companies listed in the Tehran Stock Exchange. The territory of the present study, which was limited to the Tehran Stock Exchange and the timing of the years between 2011 and 1398. According to the systematic removal method, 129 companies were selected as a research sample. Finally, the multifunctional regression model was used to examine each of the hypotheses. Based on the type of estimated method specified during the F -Limmer and Hassman tests, the research models were estimated and the results of the estimation for each model were analyzed. The results of the research hypotheses test indicate that, according to the first hypothesis, there is a significant and significant relationship between the CEO’s structural power and the risk of falling stock prices in companies listed in the Tehran Stock Exchange and according to the second hypothesis between the Experimental Power of the CEO and The risk of falling stock price in companies listed in Tehran Stock Exchange is a significant relationship and according to the third hypothesis, there is a significant and significant relationship between the ownership power of the CEO and the risk of stock price collapse in the companies listed in the Tehran Stock Exchange. And, according to the fourth hypothesis, there is a significant relationship between the personality power of the CEO and the risk of stock price fall in companies listed in the Tehran Stock Exchange.

Keywords: CEO Power, Risk of Stock Price Fall, Stock Exchange Market

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله