بررسی تاثیر ارتباط سیاسی مدیران بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش تعدیلگر بیش اطمینانی مدیران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 178- 200

نویسندگان:

سید محمد  میر محمدی شکتائی[1]، ملیحه ضیایی[2]

[1]  دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابرسی موسسه غیر انتفاعی روزبهان ساری392361@gmail.com

 

چکیده

زمانیکه قضاوت مدیران توسط فرا اطمینانی آن ها تحریف شده باشد، تصمیماتی تورش دار در مورد سیاست های سرمایه گذاری اتخاذ می کنند، بنابراین تصمیمات مدیران فرا اطمینان نسبت به مدیران عقلایی درباره نگهداری وجه نقد و نگهداری دارایی ها باید به همان اندازه متفاوت باشد. از طرفی این انتظار وجود دارد که مدیران دارای ارتباطات سیاسی به علت نفوذ و قدرتی که دارند احتمالا کارکرد متفاوتی در زمنیه سرمایه گذاری نسبت به سایر مدیران خواهند داشت. با این دیدگاه،  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ارتباط سیاسی مدیران بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به نقش بیش اطمینانی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه آماری شامل 120 اشرکت است که به روش غربالگری در دوره زمانی 1395 تا 1399 انتخاب شده اند. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از گرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی با استفاده از نرم افزار ایویز 8 استفاده شده است . نتایج پژوهش بیانگر آنست که ارتباطات سیاسی مدیر تاثیر منفی و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری دارد. همچنین بخش دیگر نتایج نیز نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیر اثر تعدیلگر افزایشی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی مدیر و سرمایه‌گذاری است.

کلمات کلیدی: بیش اطمینانی، سرمایه گذاری، ارتباطات سیاسی


Investigating the effect of managers’ political connection on investment efficiency with regard to the moderating role of managers’ overconfidence

Seyed Mohammad Mirmohammadi Shektai [1], Maleeha Ziyai [2]

[1] Specialized doctorate in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com
[2] Senior audit expert of non-profit organization Rozbahan Sari392361@gmail.com
Abstract
When managers’ judgment is distorted by their overconfidence, they make biased decisions about investment policies, so overconfidence managers’ decisions about holding cash and holding assets should be equally different from rational managers. On the other hand, there is an expectation that managers with political connections, due to their influence and power, will probably have a different function in the field of investment than other managers. With this point of view, the aim of this research is to investigate the effect of managers’ political communication on investment efficiency with regard to the role of overconfidence. The statistical population of this research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the statistical sample includes 120 companies that were selected by screening method in the period from 2015 to 2019. To process and test the hypotheses, multiple linear regression based on the consolidated data was used using Eaviz 8 software. The results of the research show that political connections of the manager have a negative and significant effect on investment efficiency. Also, another part of the results also shows that manager’s overconfidence has an increasing moderating effect on the relationship between manager’s political connections and investment.
Keywords: Overconfidence, investment, political connections

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله