بررسی تاثیر استقلال و دانش (تخصص) مالی کمیته حسابرسی بر عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 368- 388

نویسندگان:

محسن گلزاده [1]

[1] کارشناس ارشد، مدیریت دولتی،  دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد اردبیل، ایران

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استقلال و دانش (تخصص) مالی کمیته حسابرسی بر عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران است. این ویژگی‌ها شامل استقلال، و دانش مالی و تخصص اعضای کمیتۀ حسابرسی است. برای بررسی تجربی این موضوع نمونه‌‌ای متشکل از 30 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب ‌و داده‌های آنها طی سال‌های 1394 تا 1396 ‌تحلیل شد. یافته‌ها نشان می‌دهد بین استقلال کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین دانش(تخصص) مالی کمیته حسابرسی با عدم رعایت افشای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .

کلمات کلیدی: تاثیر استقلال و دانش (تخصص) مالی، کمیته حسابرسی بر عدم رعایت افشای مالی

 


Investigating the Impact of Independence and Knowledge (Specialization) of the Audit Committee on Failure to Observe Financial Disclosure in Companies Listed in Tehran Stock Exchange
Mohsen Golzadeh [1]
[1] Master of Government, Government Management, Islamic Azad University, Ardebil Branch, Iran
Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of the independence and knowledge (expertise) of the Audit Committee on the failure to comply with financial disclosure in companies listed in Tehran Stock Exchange and Securities. These features include independence, financial knowledge and expertise of the members of the Audit Committee. To empirically examine this issue, a sample consisting of 30 companies accepted in the Tehran Stock Exchange and their data were analyzed from 2015 to 1396. The findings show that there is a significant relationship between the independence of the audit committee and the failure to comply with the financial disclosure in the companies listed in the stock exchange and the securities of Tehran. There is a significant relationship between the financial knowledge of the Audit Committee with the failure to comply with the financial disclosure of companies listed in the stock exchange and securities.

Keywords: The Impact of Independence and Financial Specialty, Audit Committee on Failure to Financial Disclosure

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله