بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر توسعه پایدار با توجه به تاثیر همه گیری کوید19 در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 292- 314

نویسندگان:

مهدیس نیکزاد قادیکلایی[1]، سیده محبوبه شجاعی[2]

[1]  دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه ساری، ایران mahdis.nikzadg@gmail.com

[2]  کارشناس ارشد حسابداری موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری mahbob.paniz89@gmail.com

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تاثیر انعطاف پذیری مالی بر توسعه پایدار  شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش همه گیری کوید 19 است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 112 شرکت در طی دوره ی زمانی 1395 لغایت 1399 انتخاب شده‌اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های پانلی با استفاده از نرم افزار ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه پایدار (نرخ بازده دارایی) دارد. همچنین بر اساس نتایج بخش دوم، همه گیری کوید نوزده تاثیر تعدیلگر منفی بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی و توسعه پایدار دارد.

کلمات کلیدی: انعطاف پذیری مالی، توسعه پایدار، کوید 19


Investigating the impact of financial flexibility on sustainable development in light of the impact of the Covid-19 pandemic on companies listed on the Tehran Stock Exchange.
[1]  Mahdis Nikzad Qadiklai, [2]  Seyyed Mahbobe Shojaei
Abstrac
The purpose of this research is to investigate the impact of financial flexibility on the sustainable development of companies listed on the Tehran Stock Exchange, considering the role of the Covid-19 pandemic. The research method is correlational and practical in terms of purpose. The statistical population of the research includes the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample of 112 companies was selected by the systematic elimination method during the period from 2015 to 2019. In this research, to test the hypotheses, the panel data method has been used using Eviuse software. The research findings show that financial flexibility has a positive and significant effect on the sustainable development index (asset return rate). Also, based on the results of the second part, the Covid-19 pandemic has a negative moderating effect on the relationship between financial flexibility and sustainable development.
Keywords: financial flexibility, sustainable development, Covid-19

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله