بررسی تاثیر انگیزش، شناسایی فرصت، منابع و توانایی کارآفرینی بر آمادگی کارآفرینی از طریق نقش تعدیلگر آموزش کارآفرینی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور مشهد)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 63-85

نویسندگان:

احسان محمدی باجگیران[1]*، معصومه شعبانی[2]

[1] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

[2]دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

 

چكيده

هدف پژوهش حاضر، تعيين میزان تاثير مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی، (فرصت جستجو، انگيزه، منابع و توانايي) بر آمادگی کارآفرینی است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی –پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مشهد می­باشد که با توجه به گستردگی قلمرو تحقیق و عدم دسترسی به لیست دانشجویان از فرمول کوکران جامعه نامحدود برابر با 384 نفر تعیین گردید. از این‌رو 400 پرسشنامه به صورت تصادفی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور توزیع شد که از این بین 389 پرسشنامه قابل‌قبول و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزارهای تحلیل ساختارهای گشتاوری Amos24 و بسته آماری برای علوم اجتماعی SPSS24 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزه و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد و بین شناسایی قرصت و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؛ و بین منابع و آمادگی کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد؛ و بین توانایی کارآفرینی و آمادگی کارآفرینی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. فرض اثر تعديل گري متغير آموزش کارآفرینی در روابط بين انگیزه، شناسایی فرصت، منابع و توانایی کارآفرینی مورد تأیید قرار نگرفت؛ بنابراین فرضیه‌های پنجم، ششم، هفتم و هشتم تحقيق تأييد نشد.

کلمات کلیدی: آموزش کارآفرینی، آمادگی کارآفرینی، انگیزه کارآفرینی، شناسایی فرصت

 

 

Investigating the effect of motivation, identifying opportunities, resources and entrepreneurial ability on readiness Entrepreneurship through the moderating role of entrepreneurship education

Ehsan Mohammadi Bajgiran [1] *, Masoumeh Shabani [2]

[1] PhD Student in Business Management, Vahdat Torbat Heydariyeh, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

[2] PhD Student in Business Management, Torbat Heydariyeh Branch, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh, Iran

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of entrepreneurship education components (search opportunity, motivation, resources and ability) on entrepreneurial readiness. This study is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the present study includes all students of Payame Noor University in Mashhad, which was determined to be equal to 384 people due to the vastness of the research area and lack of access to the list of students from the Cochran formula of the unlimited community. Therefore, 400 questionnaires were randomly distributed among the students of Payame Noor University, of which 389 were acceptable and were used for analysis. For data analysis, Amos24 torque structure analysis software and SPSS24 social science statistical package were performed. The results showed that there is a significant relationship between motivation and entrepreneurial readiness and there is a significant relationship between tablet identification and entrepreneurial readiness; And there is a significant relationship between resources and entrepreneurial readiness; And there is a positive and significant relationship between entrepreneurial ability and entrepreneurial readiness. The hypothesis of the moderating effect of entrepreneurship education variable on the relationship between motivation, opportunity identification, resources and entrepreneurial ability was not confirmed; Therefore, the fifth, sixth, seventh and eighth hypotheses of the research were not confirmed.

Keywords: Entrepreneurship Education, Entrepreneurship Readiness, Entrepreneurial Motivation, Opportunity Identification

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله