بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر اعتماد و قصد خرید مشتری در صنعت بیمه

مقاله: پژوهشی

صفحه: 207- 221

نویسندگان:

فهیمه سادات موسوی[1]، مصطفی اسفندیاری[2]*

[1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش امور  مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، واحد تهران (مرکزی)، اراک، ایران

[2] نویسنده مسئول، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، عضو هیئت موسس انجمن علمی بازاریابی گلستان ، گرگان ، ایران esfandiari.mostafa@yahoo.com

 

چکیده

بررسی‎ها ‌‎نشان می‎دهد که اعتماد يك رفتار يا يک نگرش است که به زبان آماری نیز بسیار ارزنده است. بنابراین اعتماد مشتریان یک عامل بارز در موفقیت کسب و کار در صنعت بیمه ‌‎می‎باشد و از طرفی بسیاری از محققان و صاحب‌نظران تأکید ویژه‌ای بر روی بازاریابی حسی داشته و آن را یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده پایداری کسب‌وکارها در نظر می‌گیرند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر اعتماد مشتریان در صنعت بیمه است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ گردآوردی و تحلیل داده‌ها در دسته پژوهش‌های توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش تمام مشتریان شرکت بیمه در شهر تهران به تعداد نامحدود بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روايي پرسشنامه با استفاده از معیارهای روایی تشخيصي، همگرا، واگرا و پايايي پرسشنامه نیز با ضريب آلفاي کرونباخ بررسي گرديد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که بازاریابی حسی بر اعتماد و قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی:

بازاریابی حسی، اعتماد مشتریان، قصد خرید مشتری، صنعت بیمه


Investigating the impact of sensory marketing on customer trust and purchase intention in the insurance industry

Fahima Sadat Mousavi[1], Mostafa Esfandiari[2]*

[1] Master of Public Administration, Finance, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran (Central) Unit, Arak, Iran

[2] Corresponding author, PhD in business management, member of the founding board of Golestan Marketing Scientific Association, Gorgan, Iran esfandiari.mostafa@yahoo.com

 

abstract

Surveys show that trust is a behavior or an attitude that is also very valuable in statistical terms. Therefore, customer trust is an obvious factor in the success of business in the insurance industry, and on the other hand, many researchers and experts have placed special emphasis on emotional marketing and consider it one of the most important factors determining the sustainability of businesses. Therefore, the purpose of this research is to investigate the impact of sensory marketing on customer trust in the insurance industry. The current research is applied in terms of purpose and in terms of data collection and analysis in the category of descriptive-correlational research. The statistical population of this research was all the customers of the insurance company in the city of Tehran. The sample size was 384 people who were selected based on the simple random sampling method using the Karjesi and Morgan table. In order to measure the variables, a standard questionnaire was used. The validity of the questionnaire was evaluated using criteria of diagnostic, convergent, divergent validity and reliability of the questionnaire with Cronbach’s alpha coefficient. The research model was tested based on structural equation method and LISREL software. The results showed that sensory marketing has a significant effect on the trust and purchase intention of customers in the insurance industry.

Keywords: 

Sensory marketing, customer trust, customer purchase intention, insurance industry

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله