بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران در شهر سرعین

مقاله: پژوهشی

صفحه: 314- 326

نویسندگان:

فهیمه سادات موسوی[1]، داود نصیرزاده ونهری[2]، سمانه بالازاده[3]*

[1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش امور  مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، واحد تهران (مرکزی)، اراک، ایران

[2]  کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری. موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان

[3] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

 

چکیده

بازاریابی در صنعت گردشگری یک سازوکار مدیریتی است که نیازهای گردشگران فعلی و آتی را پیش بینی و برای پاسخگویی به این نیازها برنامه ریزی می کند. از جمله مواردی که می تواند بر جذب گردشگران تاثیر بگذارد بازاریابی داخلی و تبلیغات شفاعی است بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگر در شهر سرعین  می باشد. روش به­کارگرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است.داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است. درپژوهش حاضر به منظورتجزيه وتحليل داده‌هاي حاصل از پرسشنامه، متناسب با نياز آماري از نرم‌افزار  spssدر قالب استنباطي بصورت رگرسیون ساده و چند گانه استفاده گرديده است.جامعه آماری تحقیق، گردشگران شهر سرعین می باشند؛ که تعداد آنها به دلیل نامحدود بودن 100000 نفر در نظر گرفته شد حجم نمونه براساس جدول مورگان 384 نفر محاسبه گردید. و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در دسترس خواهد بود.نتایج پژوهش نشان داد که بازاریابی داخلی بر جذب گردشگران تأثیر معناداری دارد. تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران شهر سرعین تأثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی: بازاریابی داخلی، تبلیغات شفاهی، جذب گردشگران، شهر سرعین


Investigating the effect of internal marketing and word of mouth advertising on attracting tourists in Sarein city

Fahima Sadat Mousavi[1], Daud Nasirzadeh Vanheri[2], Samaneh Balazadeh[3]*
[1] Master of Public Administration, Finance, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran (Central) Unit, Arak, Iran
[2] Master of Urban Planning. Institute of Higher Education of Advanced Scholars, Isfahan
[3] Senior expert in educational management, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
Abstract
Marketing in the tourism industry is a management mechanism that anticipates the needs of current and future tourists and plans to meet these needs. Among the things that can affect the attraction of tourists are internal marketing and word of mouth advertising, so the purpose of this research is to investigate the effect of internal marketing and word of mouth advertising on tourist attraction in Sareen city. The method used in this research is descriptive-correlation. The research data was collected through the five-choice Likert questions included in the research questionnaire. In this research, in order to analyze the data obtained from the questionnaire, according to the statistical needs, spss software was used in an inferential format in the form of simple and multiple regression. whose number was considered to be 100,000 people because it was unlimited, the sample size was calculated as 384 people based on Morgan’s table. And the simple random sampling method will be available. The research results showed that internal marketing has a significant effect on attracting tourists. Word of mouth advertising has a significant effect on attracting tourists to Sareen.
Keywords: internal marketing, word of mouth advertising, attracting tourists, Sareen city

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله