بررسی تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 327- 352

نویسندگان:

زهرا ثانوی عباس آبادی [1]

[1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساریsanawi@gmail.com

چکیده

هدف کلی­ از انجام اين پژوهش،  بررسی تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه به ادبیات موجود و پژوهش دروبتز و همکاران (2017)، متغیروابسته این پژوهش، حساسیت جریان نقدی می­باشد. متغیر مستقل این پژوهش، بحران نقدینگی و متغیرهای کنترلی شامل اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می­باشند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391 الی 1395 می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارEviews   جهت آزمون­های مربوطه و آمار توصیفی آزمون فرضیات استفاده می­شود. در نهایت از روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین بحران نقدینگی و حساسیت جریان نقدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد که تاثیر بحران نقدینگی بر حساسیت جریان نقدی در شرکت­های دارای ضعف مالی بیشتر از شرکت­های دارای سلامت مالی می­باشد.

کلمات کلیدی:  بحران نقدینگی، حساسیت جریان نقدی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری


Investigating the effect of liquidity crisis on cash flow sensitivity in Tehran Stock Exchange

Zahra Secondary Abbasabadi
[1] Senior accounting expert at Islamic Azad University, branch sarisanawi@gmail.com
Abstract
The general purpose of this research is to investigate the impact of liquidity crisis on cash flow sensitivity in Tehran Stock Exchange. According to the existing literature and Drobetz et al.’s research (2017), the dependent variable of this research is cash flow sensitivity. The independent variable of this research is liquidity crisis and control variables include company size and the ratio of market value to book value. The statistical population of this research is all the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2011 to 2015. For data analysis, Eviews software is used for relevant tests and descriptive statistics for hypothesis testing. Finally, the multivariate regression method has been used using combined data. The results of the first hypothesis of the research showed that there is a significant relationship between the liquidity crisis and cash flow sensitivity in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results of the second hypothesis of the research showed that the impact of liquidity crisis on cash flow sensitivity is greater in companies with financial weakness than in companies with financial health.
Keywords: liquidity crisis, cash flow sensitivity, company size, market value to book value ratio

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله