بررسی تاثیر تغییرات بازار بورس اوراق بهادار بر راندمان شرکت ها

مقاله: پژوهشی

صفحه: 20- 40

نویسندگان:

[1]جواد رمضانی

[1] دکتری تخصصی حسابداری، عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها است .معیارهای مورد نظر برای اندازه گیری عملکرد شرکتها بازده سهام(ROE)˓بازده دارایی ها (ROA)˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی و معیار موردنظر برای نوسانات˓ سهم بازده ماهانه سهام می باشد . علاوه بر آن˓در این پژوهش به دنبال رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد و همچنین رابطه بین رشد تولید ناخالص ملی و عملکرد نیز می باشیم. نمونه این تحقیق در بر گیرنده شرکتهای سیمانی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های موردنظر˓ 15 شرکت انتخاب شده و در طی یک دوره 9 ساله (1390-1400د) مورد بررسی قرار گرفته اند. روش آماری مورد استفاده جهت تحلیل مدل ها در این پژوهش روش GMM بوده و نتایج به دست آمده به شرح زیر است: 1- با افزایش نوسانات بازار سهام عملکرد شرکت در هر چهار بعد (بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ سود خالص و ارزش افزوده اقتصادی) کاهش خواهد یافت. لذا با عنایت به اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه “نوسانات بازار سهام رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد” در سه مورد ارزش افزوده و سود خالص و بازده دارایی ها پذیرفته شد. اما فرضیه مربوط به ROE تایید نشد. 2- رشد تولید ناخالص ملی رابطه معناداری با عملکرد شرکتها دارد. 3- اندازه شرکت رابطه معناداری با عملکرد شرکت از لحاظ سه شاخص بازده سهام˓ بازده دارایی ها و سود خالص دارد اما از لحاظ ارزش افزوده این رابطه ناچیز است.

کلمات کلیدی: نوسانات بازار سهام˓ عملکرد˓ سهم بازده ماهانه سهام˓ بازده دارایی ها˓ بازده سهام˓ ارزش افزوده اقتصادی˓ رشد تولید ناخاص ملی˓ روش GMM


Investigating the impact of changes in the stock market on the efficiency of companies
[1] Javad Ramadani
[1] PhD in accounting, faculty member of Islamic Azad University, Qaimshahr branch, Iran.
Abstract

The purpose of this research is to investigate the effect of stock market fluctuations on the performance of companies. The desired criteria for measuring the performance of companies are return on equity (ROE) ˓ return on assets (ROA) ˓ net profit and economic added value and the desired criterion for fluctuations ˓ share of monthly stock returns is . In addition, in this research, we are looking for the relationship between company size and performance, as well as the relationship between GDP growth and performance. The sample of this research includes the cement companies present in the Tehran Stock Exchange, 15 companies were selected considering the desired limitations and were investigated during a period of 9 years (1390-1400 AD). The statistical method used to analyze the models in this research is the GMM method, and the results obtained are as follows: 1- With the increase in stock market fluctuations, the company’s performance in all four dimensions (return on assets, equity return, net profit and added value) economic) will decrease. Therefore, according to the collected information, the research hypothesis that “stock market fluctuations have a significant relationship with the performance of companies” was accepted in three cases of added value and net profit and return on assets. But the hypothesis about ROE was not confirmed. 2- The growth of the gross national product has a significant relationship with the performance of the companies. 3- The size of the company has a significant relationship with the performance of the company in terms of the three indicators of stock return, return on assets and net profit, but this relationship is insignificant in terms of added value.

Keywords: stock market volatility˓ performance˓ share of monthly stock return˓ asset return˓ stock return˓ economic added value˓ growth of national unspecific production˓ GMM method

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله