بررسی تاثیر تنوع‌بخشی بر ریسک قیمت سهام در شرکتهای بیمه‌ای و بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 203- 220

نویسندگان:

سید محمد  میر محمدی شکتائی[1]، کیمیا غلامی[2]

[1]دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری، ایران.

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر تنوع بخشی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. روش تحقیق همبستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری کلیه بانکها و بیمه های  فعال در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای  99-1395 است که نمونه آماری به روش غربالگری برابر با پانزده شرکت است. در این تحقیق با روش و الگوی داده‌های ترکیبی و به کمک رگرسیون چندمتغیره، به بررسی فرضیه‌ی تحقیق پرداخته شده است. نتایج نهایی تحقیق نشان می‌دهد که تنوع بخشی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد.

 

کلمات کلیدی: تنوع بخشی، ریسک سقوط قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the impact of diversification on stock price risk in insurance and banking companies admitted to the Tehran Stock Exchange.
Seyed Mohammad Mirmohammadi Shektai[1], Kimia Gholami[2]
[1] Specialized doctorate in accounting, Rozbahan non-profit higher education institute, Sari branch, Iran
[2] Master’s student in accounting, non-profit Rozbahan Higher Education Institute, Sari Branch, Iran.
Abstract
The purpose of this research is to investigate the impact of diversification on the risk of falling stock prices. The research method is correlation and it is practical in terms of purpose. The statistical population is all the banks and insurance companies active in the Tehran Stock Exchange during the years 2015-2019, which is a statistical sample of fifteen companies. In this research, the research hypothesis has been examined with the help of multivariate regression and the method of combined data. The final results of the research show that diversification has a negative and significant effect on the risk of falling stock prices.
Key words: Diversification, stock price fall risk, Tehran Stock

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله