بررسی تاثیر تنوع در حسابرسان امضا کننده صورتهای مالی حسابرسی شده بر کیفیت حسابرسی

مقاله: پژوهشی

صفحه: 216- 239

نویسندگان:

مرتضی بابائی [1]

[1]کارشناس رشته حسابداری، Mr.mortezababaei@gmail.com

 

چکیده

مطالعات گوناگونی به بررسی تاثیر ویژگی های مختلف حسابرسان بر کیفیت حسابرسی پرداخته اند. با این وجود هیچ مطالعه ای به بررسی تاثیر تنوع حسابرسان امضا کننده صورتهای مالی بر این مسئله نپرداخته است. با این دیدگاه  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تنوع حسابرسان امضا کننده صورتهای مالی بر کیفیت حسابرسی  با بهره گیری از دو شاخص تجدید ارائه صورتهای مالی و اقلام تعهدی اختیاری است.  برای این منظور از اطلاعات یکصد و دوازده شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سالهای  1396-1400، که به روش حذف سیستماتیک به دست آمده‌اند؛ استفاده شده است. روش بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون چندمتغیره خطی با بهره گیری از الگوی داده‌های تابلویی است. نتایج نهایی تحقیق نشان می‌دهد که تنوع در امضا کنندگان صورتهای مالی باعث افزایش کیفیت حسابرسی و همچنین کاهش احتمال تجدید ارائه صورتهای مالی خواهد شد.

کلمات کلیدی:

تنوع امضا کنندگان صورتهای مالی، کیفیت حسابرسی، بورس تهران


Investigating the impact of diversity in auditors signing audited financial statements on audit quality

Morteza Babaei [1]

[1] Accounting expert, Mr.mortezababai@gmail.com

 

abstract

Various studies have investigated the impact of different characteristics of auditors on audit quality. However, no study has investigated the impact of the diversity of auditors signing financial statements on this issue. With this point of view, the purpose of this research is to investigate the impact of the diversity of auditors who sign financial statements on the quality of auditing by using two indicators of re-presentation of financial statements and discretionary accruals. For this purpose, from the information of one hundred and twelve companies active in the Tehran Stock Exchange during the years 2016-2016, which were obtained by the method of systematic elimination; Used. The method of data review and analysis is linear multivariate regression using panel data pattern. The final results of the research show that diversity in the signatories of financial statements will increase the quality of auditing and also reduce the possibility of renewing financial statements.

Keywords: 

Diversity of financial statement signatories, audit quality, Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله