بررسی تاثیر حق الزحمه حسابرسی و غیرحسابرسی بر توانایی تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 326- 347

نویسندگان:

معصومه ابراهیمی مرمتی[1]

[1] کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه سارویه شهرستان ساری

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر حق الزحمه پرداختی بابت خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآمده است. تحقیق حاضر به لحاظ روش همبستگی و به لحاظ هدف تحقیقی کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند و برای اخذ نمونه آماری از میان شرکت‌های مذکور، 117 شرکت فعال در خلال سالهای 99-1395 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده تا فرضیه ها‌ی  تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار ایویوز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری بر تامین مالی دارد. در عین حال این تحقیق به وجود شواهدی مبنی بر تاثیر حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی بر تامین مالی دست نیافته است.

کلمات کلیدی: حق الزحمه خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی، تامین مالی، بورس اوراق بهادار


Investigating the Impact of Audit and Non -Accounting Trading on the ability to finance companies listed in Tehran Stock Exchange
Masoumeh Ebrahimi Maramati [1]
[1] Master of Auditing Saruyeh University in Sari County
Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of the payment fee for audit and non -audit services on the financing of companies listed in the Tehran Stock Exchange. The present study is considered in terms of correlation and applied research purpose. The statistical population of the research is all companies active in the Tehran Stock Exchange, and for the sample of the aforementioned companies, 117 companies were selected during the years of 2015-99 by systematic removal method to the research hypotheses using board data patterns and methods. Multiple regression should be analyzed in Ivyez software. The results show that the audit fee has a positive and significant impact on financing. At the same time, the study did not obtain evidence of the impact of non -profit services on financing.
Keywords: Audit and Non -Accounting Services, Financing, Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله