بررسی تاثیر رتبه اعتباری بر تصمیمات نوآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله: پژوهشی

صفحه: 185- 206

نویسندگان:

سید محمد  میر محمدی شکتا ئی [1]، حسین آراسته کفشگری [2]، مریم برادران [3]

[1] دکتری تخصصی حسابداری، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان، واحد ساری ، ایران smohamadmmohamadi@gmail.com

[2] کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه علامه طبرسی، واحد قائمشهر Hossein206ar@gmail.com

[3] مدرس موسسه غیر انتفاعی روزبهان شهرستان ساری Email:arabyarmohsen@yahoo.com

 

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر رتبه اعتباری شرکتها بر نوآوری آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و همچنین نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک، به تعداد 114 شرکت در طی دوره ی زمانی 1396 لغایت 1400 انتخاب شده‌اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده‌های تلفیقی ایستا با استفاده از رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که  رتبه اعتلاری شرکتها تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری و سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران دارد.

کلمات کلیدی:

نوآوری، رتبه اعتباری، بورس اوراق بهادار تهران


Investigating the impact of credit rating on innovation decisions in companies admitted to the stock exchange

Seyyed Mohammad Mirmohammadi Shaktaei [1], Hossein Arasteh Shoegari [2], Maryam Baradaran [3]

[1] PhD in Accounting, Rozbahan Non-Profit Higher Education Institute, Sari Branch, Iran smohamadmmohamadi@gmail.com

[2] Master of Accounting, Allameh Tabarsi University, Qaimshahr branch Hossein206ar@gmail.com

[3] Lecturer of non-profit Rozbahan Institute in Sari, Email:arabyarmohsen@yahoo.com

 

abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of credit rating of companies on their innovation in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The research method is correlational and practical in terms of purpose. The statistical population of the research includes the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and the statistical sample of 114 companies was selected by the systematic elimination method during the period of 2016 to 2016. In this research, the method of static pooled data using linear regression was used to test the hypotheses. The findings of the research show that the high ranking of companies has a positive and significant effect on innovation and investment in the field of research and development in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.

Keywords: 

Innovation, credit rating, Tehran Stock Exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله