بررسی تاثیر ساختار بدهی بر عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مقاله: پژوهشی

صفحه: 118- 98

نویسندگان:

حسینعلی مشکانی[1]، امید سمیعی[2]

[1] کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران h.meshkani@qiau.ac.ir

[2] دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

افزایش ثروت مالکان از عمده ترین اهداف هر شرکتی است و یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر این هدف شیوه تامین مالی و یا تعیین ساختار سرمایه است. وجود بدهی از طریق استقراض اعم از کوتاه و یا بلند مدت در ساختار سرمایه به دلیل وجود مزایای مالیاتی می تواند در راستای هدف ذکر شده که به وسیله عملکرد شرکت ارزیابی می شود، تاثیرگذار باشد. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر ساختار بدهی ها در ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بوده است. اندازه گیری عملکرد شرکت نیز به وسیله شاخص کیو توبین صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر روی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بین نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت به جمع دارایی ها به تنهایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین نسبت کل بدهی ها به جمع دارایی ها رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: ساختاربدهی، ساختار سرمایه، عملکرد مالی شرکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 


Investigating the effect of debt structure on the financial performance of companies in companies admitted to the stock exchange

Hossein Ali Meshkani[1], Omid Samii[2]
[1] Master of Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran h.meshkani@qiau.ac.ir 
[2] PhD in Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Abstract
Increasing the wealth of the owners is one of the main goals of any company, and one of the most important factors affecting this goal is the method of financing or determining the capital structure. The presence of debt through short or long-term borrowing in the capital structure due to the existence of tax benefits can be effective in line with the stated goal, which is evaluated by the company’s performance. This research has sought to investigate the impact of the debt structure in the capital structure on the company’s performance. The performance of the company is also measured by Tobin’s Q index. The results of the research hypotheses test on 107 companies admitted to the Tehran Stock Exchange show that there is a positive and significant relationship between the ratio of short-term and long-term liabilities to total assets alone, but between the ratio of total liabilities to total There is no significant relationship between assets.
Keywords: debt structure, capital structure, financial performance of the company, companies admitted to the stock exchange

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله