بررسی تاثیر شیوع ویروس کرونا(COVID_19 بر سیستم آموزشی از راه دور در ایران)

مقاله: پژوهشی

صفحه: 182- 190

نویسندگان:

نجیبه پورامامعلی[1]

[1] کارشناس ارشد مدیریت (MBA) ، دانشگاه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

امروزه کرونا ویروس جدید (COVID-19) بسیاری از مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. در بسیاری از کشورها به منظور کاهش تأثیر شیوع بیماری و جلوگیری از ابتلای مردم به ویروس اقداماتی مانند قرنطینه و مقررات منع رفت و آمد اعمال شده است. و در بخش آموزش استفاده از سیستم آموزش از راه دور مطرح شده است بر این اساس در این پژوهش قصد بر این است تا شیوع ویروس کرونا((COVID_19 بر سیستم آموزشی از راه دور در ایران مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان در ایران است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 384 نفر بدست آمد که بر اساس نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند ابزار مورد استفاده پرشسنامه می باشد روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه تشخیص و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. مدل پژوهش با استفاده از آزمون t و نرم افزار SpSS 23  انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین شیوع ویروس کرونا((COVID_19 و سیستم آموزشی از راه دور در ایران وجود دارد.

کلمات کلیدی: شیوع ویروس کرونا، سیستم آموزش، آموزش از راه دور


Investigating the impact of the spread of the corona virus (Covid_19) on the distance education system in Iran

Najiba Puramamali[1]
[1] Master of Management (MBA), Tabriz University, East Azerbaijan, Iran
Abstract
Today, the novel coronavirus (COVID-19) has affected many areas. In many countries, measures such as quarantine and curfew have been implemented in order to reduce the impact of the disease and prevent people from contracting the virus. And in the education section, the use of the distance education system has been proposed. Accordingly, in this research, the purpose of this study is to investigate the spread of the Corona virus (Covid_19) on the distance education system in Iran. The statistical population includes all students in It is Iran, the sample size was obtained using the Cochran formula equal to 384 people who were selected based on non-random sampling, the instrument used is a questionnaire, the validity of the questionnaire was based on the construct validity of the diagnosis and convergent validity, and the reliability of the questionnaire was checked with Cronbach’s alpha coefficient. It was done using t-test and SpSS 23 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between the spread of the Corona virus (Covid_19) and the distance education system in Iran.
Keywords: Corona virus outbreak, education system, distance education

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله