بررسی تاثیر طرح مالیات بر خانه‌های خالی در شهرها؛ مطالعه موردی شهرستان ساری

مقاله: پژوهشی

صفحه: 452- 472

نویسندگان:

محمود نوری [1]

[1]کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی موسسه آموزش عالی روزبهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تصویب و اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی بر قیمت مسکن و هزینه اجاره بهای آن است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به شیوه اجرا توصیفی است. همچنین به لحاظ جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری مشاورین املاک شهر ساری بالغ بر 100 مورد بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با 79 مورد تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین روابط و تفسیر فرضیه ها از آزمون تی جفت استفاده شده است که با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر از معیار ویلکاکس برای این کار استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تصویب و اجرای این طرح تاثیری بر کنترل و کاهش قیمت در هیچ یک از دو بخش قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن نداشته است.

کلمات کلیدی: مالیات بر خانه های خالی، قیمت مسکن، اجراه مسکن


Investigating the impact of the tax plan on empty houses in cities; A case study of Sari city
Mahmoud Nouri [1]
[1] Senior expert in the field of financial management, Rozbahan Institute of Higher Education
Abstract
The purpose of this research is to investigate the effect of the approval and implementation of the empty house tax plan on the price of housing and its rent. The current research is applied in terms of purpose and descriptive in execution. It is also a library in terms of data collection. The statistical population of real estate consultants in Sari city has exceeded 100 cases, and using Cochran’s formula, the number of statistical samples was determined to be 79 cases. In order to analyze the data and determine the relationships and interpret the hypotheses, the paired t-test was used, and due to the non-normal distribution of the variable, the Wilcox test was used for this purpose. The obtained results show that the approval and implementation of this plan had no effect on price control and reduction in any of the two sectors of housing prices and housing rents.
Keywords: tax on empty houses, housing price, housing performance

اشتراک گذاری

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook

فایل مقاله